Przygotowanie koncepcji rozwiązania

Faza Koncepcji projektu teraz najogólniej jest bardzo ważna i potrzebna.  Jak to się mówi jak sobie pościelesz tak się wyśpisz.  Zazwyczaj ta Faza w projektach jest zaniedbywana.  O trudnościach fazie inicjacji projektu poszukiwaniu celów sensu wykonywania niektórych projektów napisano już bardzo wiele opracowań. Nie będę tego tutaj tego powielał.  Dla mnie ważne jest to, że po inicjacji projektu, gdy sposób zaspokojenia potrzeb biznesowych zdefiniowanych w wizji jest zaakceptowany przez decydentów czas przejść do opracowania koncepcji rozwiązania. 

Dla mnie koncepcja rozwiązania to proces, w którym procesy biznesowe muszą ułożyć się z szerokorozumianą architekturą systemów. 

W moim przekonaniu za sama analiza biznesowa bez konfrontacji jej z architekturą jest niekompletna.  Tak samo w drugą stronę. Budowanie architektury bez procesów biznesowych ma także braki.  W fazie przygotowania koncepcji rozwiązania możemy użyć notacji UML z diagramem komponentów i oraz notację BPMN do zamodelowania procesów biznesowych.  Jak wspomniałem wcześniej w fazie tej łączymy architekturę z procesami biznesowymi. By zespół analityczno-projektowy mógł wykonać swoją pracę to na wejściu powinien pojawić się dokument inicjujący – taki zestaw informacji wejściowych do analizy.  Minimalna zawartość tych danych to:

  • potrzeba biznesowa
  • cel biznesowy
  • opis wstępnie zidentyfikowanych aktualnie zaangażowanych procesów biznesowych i systemów
  • opis stanu docelowego

Zanim rozpocznie się jakiekolwiek dalsza praca powinniśmy mieć dobrze określony dwa elementy: potrzeba biznesowa i cel.  Jeśli nie jesteś w stanie określić tych dwóch elementów wszystkie dalsze działania mogą okazać się nie przynoszące żadnej dodatkowej wartości tobie i twojej organizacji. 

Przykładowe kroki pozwalające na przygotowanie koncepcji rozwiązania

Krok 1. Analiza artefaktów wejściowych – Analiza wizji biznesowej
Celem jest wstępne zebranie informacji na temat Modyfikacji. Artefaktami wejściowymi mogą być dokumenty lub inne artefakty w ustrukturalizowanej postaci o uzgodnionych punktach merytorycznych. Jako artefakt rozumiem każdy dokument, model, mail czyli coś co niesie wartość informacyjną. 

Krok 2. Uszczegółowienie celu i potrzeby biznesowej – uszczegółowienie zakresu modyfikacji
Celem przygotowania modelu motywacji jest zapewnienie, że każda Modyfikacja posiada określony cel, potrzeby i wymagania biznesowe oraz przypisane role Interesariuszy i samych Interesariuszy.

Krok 3. Przygotowanie wymagań biznesowych
W tym kroku na podstawie potrzeb biznesowych, identyfikowane są wymagania biznesowe. Krok jest wykonywany przy współudziale Interesariuszy.

Krok 4. Identyfikacja architektury i procesów biznesowych
W tym kroku następuje wskazanie systemów i procesów, które realizują zadania podlegające wprowadzanej Modyfikacji. O ile w kroku poprzednim doprecyzowaliśmy potrzebę biznesową tak teraz identyfikujemy te procesy i te systemy, które ulegną zmianie. 

Krok 5. Utworzenie procesu biznesowego AS-IS
W tym kroku następuje przygotowanie modelu procesu biznesowego opisującego aktualny stan, na którym będzie bazować dalsza analiza.

Krok 6 Utworzenie procesu biznesowego TO-BE
W tym kroku następuje przygotowanie modelu procesu biznesowego TO-BE opisującego stan docelowy

Krok 7 Przygotowanie dokumentacji
Celem czynności jest przygotowanie dokumentu Koncepcja rozwiązania

Wiemy już jak zmienią procesy biznesowe oraz jak będzie wyglądał architektura rozwiązania. Po akceptacji dokumentu można rozpocząć wreszcie analizę systemową, co zostanie opisane w innym wpisie.

Spis treści:

Scroll to Top