Promocja “Proces projektowania oprogramowania na start”

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji “Projektowanie na start” jest firma MODESTO Michał Wolski z siedzibą we Magdalence pod adresem: ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka,  zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja trwa do odwołania.
 3. Informacje o Promocji “Projektowanie na start” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej https://wolski.pro/kursy

§ 2. Definicje

 1. Organizator – Michał Wolski, którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja “Projektowanie na start” – promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik – każda osoba lub firma, która dysponuje kodem rabatowym.
 5. Serwis wolski.edu.pl – serwis internetowy udostępniający internetowe kursy
 6. Czas trwania promocji  – od 11.04.2018 do odwołania
 7. Czas na skorzystanie z Rabatu promocyjnego – czas liczony od chwili otrzymania kuponu rabatowego do końca czasu trwania promocji
 8. Rabat – zniżka na zakup kursu, określona jest procentowo.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wszystkie osoby i firmy posiadające kupon rabatowy lub korzystający z okresowej promocji.
 2. Uczestnik, chcąc skorzystać z Promocji, aby móc ją zobaczyć, musi mieć wyczyszczoną pamięć podręczną przeglądarki oraz usunięte ciasteczka, tzw. “cookies”, które nadaje serwis wolskie.edu.pl w celu rozpoznawania swoich użytkowników.
 3. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik musi założyć konto (zarejestrować się) w serwisie wolski.edu.pl w czasie trwania Promocji.
 4. W trakcie zakupu kursu, uczestnik może podać kod rabatowy.
 5. Po kliknięciu na przycisk dotyczącego zakupu, Uczestnik zostaje przekierowany na stronę zakupu.
 6. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach niniejszej Promocji.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie wolski.edu.pl). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “Projektowanie na start”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
Scroll to Top