Regulamin sprzedaży do 14.11.2018

Aktualizowano: 25 maja 2018

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem serwisu wolski.edu.pl jest firma
kontakt
 1. Użytkownikiem są osoby fizyczne , prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dokonujące zamówień na usługi dalej zwana „Użytkownikiem” lub “Klientem”.
 2. Operator jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Użytkownikiem i figuruje na fakturze VAT lub innym dokumencie potwierdzającym sprzedaż jako sprzedawca zamówionych przez Użytkownika usług.

II. PRZEDMIOT UMOWY I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Operator świadczy na rzeczy Użytkownika usługę polegającą na udostępnieniu kursu internetowego w domenie wolski.edu.pl, zwanej dalej („Usługa”).
 2. Do skorzystania z Usługi wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych: Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
  • włączona obsługa cookies w przeglądarce.
  • możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com, vimeo.com
  • zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF Microsoft Word (wersja 2013 i nowsze), Microsoft Excel (wersja 2013 i nowsze)
 3. Cześć ćwiczeń może wymagań użycia aplikacji Enterprise Architect firmy Sparx Systems LTD.
 4. Operator nie zapewnia wyżej wymienionego sprzętu i oprogramowania.
 5. Integralną częścią wybranych szkoleń są webinaria.
 6.  Użytkownik, nie może udostępniać swojego loginu i hasła innym osobom.
 7. Użytkownik, bez pisemnej zgody operatora, nie może publiczne rozpowszechniać i odtwarzać nagrań, które stanowią całość lub część usługi.

III. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

 1. Skorzystanie z Usługi możliwe jest po prawidłowym zawarciu Umowy zgodnie z poniższą procedurą:
  • Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem strony www Usługi,
  • Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia,
  • Użytkownik dokonuje płatności za usługę,
  • po zaksięgowaniu płatności Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, dostępu do usługi.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, co oznacza, że Użytkownik uzyskuje nieograniczony w czasie dostęp do zakupionego kursu.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn.
 4. Operator, w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub zmiany formy działalności,  gwarantuje dostęp do kursu czas minimum jednego roku od daty zakupu kursu.
 5. W przypadku szkolenia bezpłatnego skorzystanie z Usługi nie wymagania opłacenia zamówienia.

IV. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie serwisu wolski.edu.pl.
 2. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Do każdego zakupu dołączane jest w zależności od preferencji Użytkownika: potwierdzenie dokonania zakupu lub faktura VAT doręczana w formie pliku PDF.
 4. Wybierając fakturę VAT, Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Wystawcy oraz wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.
 5. W trakcie zamówienia adres mailowy Użytkownika jest zapisywany w specjalnych biuletynach. Biuletyny dotyczą: zamówionej usługi oraz całej platformy i służą do sprawnego komunikowania się Operatora z Użytkownikami. Komunikaty zawierać mogą informacje o aktualizacjach usługi, czasowej niedostępności usługi, zmianach w formie i kształcie usługi. Z biuletynu Użytkownik może się wypisać w dowolnym momencie. Biuletyny obsługuje: MailerLite należący do firmy UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

V. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie wolski.edu.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Płatności realizowane mogą być z wykorzystaniem przelewów online z wybranych banków działających w Polsce lub za pomocą tradycyjnego przelewu na konto bankowe.
 3. Operatorem kart płatniczych oraz dostawcą płatności online jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 – działającą pod marką przelewy24.pl.
 4. Faktury i potwierdzenie dokonania zakupu wystawiane są przez Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 105/21 51-166 Wrocław KRS 0000342082, NIP 8982167294 działającą pod marką wFirma,
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, systemy płatnicze, poczta itp.).

VI. REKLAMACJE, ZWROTY i GWARANCJA SATYSFAKCJI

 1. Jeżeli Użytkownik nie osiągnie spodziewanych rezultatów po ukończeniu kursu, ma możliwość skorzystania ze 100% zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od rozpoczęcia kursu.
 2. Żeby otrzymać 100% zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od zakończenia kursu, użytkownik musi spełnić następujące warunki: wziąć aktywny udział we wszystkich lekcjach kursu, obejrzeć i wysłuchać wszystkie dostępne materiały oraz przerobić komplet ćwiczeń dołączonych do każdej lekcji kursu.
 3. Zgodnie z polskim prawem, jeżeli zakupisz produkt jako osoba fizyczna (konsument), to przysługuje Ci możliwość odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie możesz jednak odstąpić od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 4. Wszelkie zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w Usłudze.
 2. Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi korzystając z formularza kontaktowego, który dostępny jest pod adresem https://wolski.pro/kursy/kontakt
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem https://wolski.pro/kursy/polityka-prywatnosci
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika pod adresem https://wolski.pro/kursy/regulamin
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 7. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Operatorem
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 9. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 10. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Scroll to Top