Zadania do kursu podstawy modelowania w języku UML

powrót do kursu: Podstawy modelowania w języku UML
Na tej znajdziesz trzy różne zadania. Każde z nich ma inny poziom trudności.

SPIS ZADAŃ

Z.1 Bankomat

Opis sytuacji

Zadanie jest klasycznym zadaniem dotyczącym działania bankomatu.

mwBank (podmiot nie istnieje na rynku i został wymyślony na potrzeby ćwiczenia) w swojej sieci posiada bankomaty. Bankomat to automatyczne urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za pomocą magnetycznej lub inteligentnej (mikroprocesorowej, chipowej) karty płatniczej.

Korzystając z bankomatu, Klienci mogą uzyskać dostęp do swoich kont bankowych, aby dokonać wypłat gotówkowych (lub wypłacić zaliczki kartą kredytową) i sprawdzić salda tych kont.

Celem ćwiczenia jest opracowanie kilku diagramów opisujących sposób działania bankomatu. Weź pod uwagę, że poniższe opisy i powstałe na ich  podstawie modele nie będą do końca zgodne z rzeczywistością. W tym ćwiczeniu celem jest przygotowanie odpowiednich modeli zgodnych ze standardem UML.

 

Podmioty związane z pośrednio i bezpośrednio z bankomatem

Klient

Klient prowadzi transakcje za pomocą bankomatu. Może on lub ona wycofać kwoty pieniężne, sprawdzić saldo na koncie, środki depozytowe i przelać środki pieniężne między kontami. Osoba staje się Klientem w momencie, gdy otwiera konto w oddziale instytucji finansowej (mwBank).

Włamywacz

Włamywaczem jest każda osoba, która próbuje włamać się lub uszkodzić bankomat.

System bankowy

System Bankowy świadczy usługi dla bankomatu. System Bankowy ponosi odpowiedzialność za weryfikację Klientów, autoryzację transakcji i dostarczanie do systemu bankomatu (MWBB) informacji o kontach Klienta. System Bankowy pełni funkcję bramy do banku Klienta.

Administrator serwisu

Administrator serwisu jest odpowiedzialny za zapewnienie, że maszyny bankomatu spełniają wymagania w przypadku instalowania i prowadzenia kampanii reklamowych.

Administrator bezpieczeństwa

Administrator bezpieczeństwa monitoruje bankomaty pod kątem naruszenia bezpieczeństwa, polegającego na przykład na nieuczciwym wykorzystaniu karty i wszelkich próbach fizycznego włamania do bankomatu.

Pracownik techniczny

Pracownik techniczny jest odpowiedzialny za fizyczne utrzymanie bankomatu, ponowne napełnianie urządzenia gotówką i papierem, usuwanie wszelkich problemów mechanicznych i przeprowadzanie na miejscu konfiguracji urządzenia.

Operator

Operator odpowiada za działanie bankomatu, analizuje wydajność systemu (MWBB), uzgadnia konta między bankomatem a systemem bankowym oraz aktualizuje konfigurację systemu (MWBB).

 

Czynności związane z pracą bankomatu

Wypłata gotówki – klient może skorzystać z bankomatu w celu wypłaty pieniędzy z konta bankowego przypisanego do karty.

Wpłata gotówki – Klient może skorzystać z bankomatu w celu wpłaty pieniędzy na konto. Klient umieszcza pieniądze lub czeki w kopercie i wkłada kopertę do bankomatu. Koperty są bezpiecznie przechowywane wewnątrz maszyny, aż do momentu, gdy Pracownik Techniczny  zabierze je w późniejszym terminie w ramach codziennej konserwacji urządzenia.

Ponowne wypełnianie i obsługa maszyny – Pracownik Techniczny utrzymuje bieżącą sprawność bankomatu poprzez ponowne napełnianie maszyny gotówka, opróżnianie maszyny z wszelkich depozytów, ponowne napełnianie urządzenia papierem do wydruku pokwitowania i ogólnie odpowiada za serwisowanie sprzętu.

Konfiguracja urządzenia – Pracownik Techniczny przygotowuje lub konfiguruje bankomat aby zapewnić jego wspólpracę z Operatorem.

Sprawdzenie, czy bankomat jest sprawny pod względem operacyjnym – Pracownik Techniczny wykorzystuje bankomat do uruchamiania zestawu procedur diagnostycznych, aby upewnić się, że bankomat działa prawidłowo.

Analiza wydajność systemu – Operator może przeglądać wewnętrzne rejestry bankomatu w celu dokonania analizy wydajności i diagnozowania problemów.

Uzgadnianie rejestrów transakcji  – Proces opisuje, w jaki sposób Operator może skorzystać z bankomatu w celu uzgodnienia wszelkich różnic między historią transakcji a Systemem Bankowym. Błędy mogą powodować, że bankomat i System Bankowy mogą mieć różne zapisy dotyczące ilości pieniędzy, które zostały wydane i pobrane.

Aktualizacja konfiguracji systemu – Operator może aktualizować, możliwe do zmiany, parametry konfiguracji systemu (MWBB) bez konieczności wycofywania bankomatu z eksploatacji. Te dające się dostroić parametry obejmują między innymi zestaw obsługiwanych banków, maksymalną kwotę wypłaty, maksymalną kwotę depozytu oraz dostępny zestaw usług.

Prowadzenie kampanii reklamowej – Administrator Serwisu może korzystać z bankomatu w celu uruchomienia kampanii reklamowej, dzięki czemu wyświetlane są reklamy, gdy bankomat znajduje się w trybie oczekiwania oraz podczas każdego z przypadków użycia. Ten przypadek użycia jest realizowany w imieniu Działu Marketingu, jednej z głównych zainteresowanych stron tego projektu.

 

Zadania

Zadanie 1.1 – diagram przypadków użycia

Zidentyfikuj aktorów wchodzących w interakcję z bankomatem

Opisz minimum 3 przypadki użycia w zakresie:

 • Nazwa
 • Krótki opis
 • Warunki początkowe i końcowe
 • Scenariusze główne i alternatywne

Zadanie 1.2 – diagram klas

Przygotuj model BCE, który:

 • Klasą Boundary będzie reprezentował ekran bankomatu
 • Klasą Control obsłuży komunikację ekranu z pamięcią urządzenia.
 • Klasami Entity opisz dane w zakresie:
  • log transakcji wypłaty (nr karty, data, kwota)
  • statusy transakcji wypłaty i wpłaty
  • status zasobnika na banknoty
  • log transakcji wpłaty
  • ilość banknotów w zasobnik transakcji

Zadanie 1.3 – diagram obiektów

Na podstawie zdefiniowanego na diagramie klas modelu przygotuj diagram obiektów, na którym pokażesz następujące sytuacje:

 • transakcja odrzucona – brak środków
 • zasobnik nie ma banknotów o nominale 50 PLN.

Jeśli potrzeba zaktualizuj diagram klas o odpowiednie klasy typu entity.

Zadanie 1.4 – diagram aktywności

Narysuj diagram aktywności obrazujące scenariusze wypłaty i wpłaty gotówki do bankomatu.

Zadanie 1.5 – diagram maszyny stanowej

Narysuj diagram maszyny stanów dla bankomatu. Uwzględnij następujące stany:

 • gotowy do wypłaty
 • brak gotówki
 • brak połączenia z bankiem
 • blokada karty (wielokrotnie podano zły pin)
 • w trakcie wypłaty

Zadanie 1.6 – diagram sekwencji

Zaprezentuj (bazując na diagramie klas) scenariusze wypłaty i wpłaty gotówki do bankomatu.

Zadanie 1.7 – diagram komponentów

Przygotuj diagram komponentów pokazujący komunikację ze światem zewnętrznym (Bank, Operator bankomatu). Zdefiniuj interfejsy pomiędzy systemami.

 

powrót do kursu: Podstawy modelowania w języku UML
powrót do menu strony: do góry


Z.2 System Rejestracji Zajęć (SRZ)

Opis sytuacji

Przedmiotem ćwiczenia jest internetowy System Rejestracji Zajęć (SRZ).

Właśnie zostałeś wyznaczony na stanowisko głównego analityka systemu. Budowany jest nowy system. Przekazano ci opis problemu (“Wstępne Pytania dotyczące Systemu” poniżej).

Celem zadania jest opracowanie specyfikacji systemu wraz z wymaganiami.

Wstępne Pytania dotyczące Systemu

Wyższa Szkoła Analizy i Projektowania (WSAP) planuje stworzenie nowego internetowego Systemu Rejestracji Zajęć (dalej zwany SRZ lub system rejestracji). Nowy internetowy system zastępuje znacznie starszy system. Nowy system umożliwia studentom rejestrację na zajęcia z dowolnej przeglądarki internetowej. Nauczyciele korzystają z systemu, aby zarejestrować się na zajęcia, które będą prowadzić.

Ze względu na zmniejszenie finansowania z funduszy ministerstwa odpowiedzialnego za szkoły wyższe, uczelnia nie może sobie pozwolić na natychmiastową zmianę całego systemu.
Wyższa Szkoła Analizy i Projektowania (WSAP) będzie przechowywać istniejącą bazę katalogową zajęć, gdzie zachowane są wszystkie informacje o zajęciach.

Wydajność dotychczasowego systemu jest słaba, dlatego nowy System (SRZ) uzyskuje dostęp do informacji o zajęciach z zasobów dotychczasowych danych, ale ich nie aktualizuje.

Biuro rejestrów nadal utrzymuje informacje o planowanych zajęciach poprzez inny system.
Studenci mogą poprosić o drukowany katalog zajęć zawierający listę oferowanych kursów w danym semestrze. Studenci mogą również w dowolnym momencie uzyskać w Internecie informacje o zajęciach. Informacje dotyczące każdego z zajęć, takie jak nazwisko prowadzącego, dział, godziny zaliczeniowe i warunki wstępne pomagające studentom w podejmowaniu świadomych decyzji.

Nowy system (SRZ) umożliwia studentom wybór czterech zajęć na nadchodzący semestr. Ponadto, każdy student wskazuje na dwa alternatywne wybory zajęć w przypadku, gdy student nie może być przypisany do głównego wyboru. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie dziesięciu a minimalnie trzech studentów.

Proces rejestracji kończy się pierwszego lub drugiego dnia zajęć w danym semestrze.
Każde zajęcia, na które na dzień zamknięcia rejestracji zapisało się mniej niż trzech studentów są odwoływane. Wszystkie zajęcia, które nie mają wyznaczonego prowadzącego na dzień zamknięcia rejestracji są odwoływane. Studenci, którzy są zapisani na zajęcia, które zostały odwołane zostają powiadomieni, że zajęcia zostały odwołane, i takie zajęcia są usuwane z harmonogramów. System rejestracji (SRZ) przesyła informacje o wszystkich zapisanych studentach do Systemu Rozliczeniowego, po to, aby można było każdemu studentowi wystawić fakturę za dany semestr.

Przez pierwsze dwa tygodnie semestru studenci mogą zmienić harmonogramy zajęć. W tym czasie studenci mogą uzyskać dostęp do systemu online, aby dodać lub usunąć zajęcia. Zmiany w harmonogramach są natychmiast przesyłane do Systemu Rozliczeniowego, tak, aby można było przesłać studentom zaktualizowaną fakturę za semestr. Faktury są wysyłane po zakończeniu dwutygodniowego okresu zmiany zajęć.

Pod koniec semestru student może uzyskać dostęp do systemu, aby wyświetlić elektroniczny raport. Ponieważ oceny studentów są informacjami poufnymi, system musi posiadać środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi.

Wszyscy studenci, nauczyciele i administratorzy posiadają własne kody identyfikacyjne i hasła.

Nauczyciele muszą mieć dostęp do systemu online w celu wybrania zajęć, jakie chcą prowadzić. Muszą też sprawdzić, którzy studenci zapisali się na ich zajęcia. Ponadto nauczyciele mogą rejestrować oceny uczniów na każdych zajęciach.

 

Zadania

Zadanie 2.1 – diagram przypadków użycia i wymagania

 1. Zdefiniuj wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne na SRZ
 2. Zidentyfikuj aktorów wchodzących w interakcję system
 3. Opisz minimum 3 przypadki użycia w zakresie w zakresie:
  1. Nazwa
  2. Krótki opis
  3. Warunki początkowe i końcowe
  4. Scenariusze główne i alternatywne
 4. Podłącz wymagania do zdefiniowanych przypadków użycia.

Zadanie 2.2 – diagram klas

Korzystając z diagramu klas, przygotuj model, który opisuje dane przetwarzane w systemie SRZ

Budując ten model dodaj:

 • atrybuty
 • relacje pomiędzy klasami
 • liczebności

Model powinien swoim zakresem obejmować dane dotyczące minimum: studenta, wykładowcy,  zajęć, statusu zajęć i harmonogramu,

Zadanie 2.3 – diagram obiektów

Na podstawie zdefiniowanego na diagramie klas modelu przygotuj diagram obiektów, na którym pokażesz następujące sytuacje:

 • zajęcia na które na dzień zamknięcia rejestracji zapisało się mniej niż trzech studentów są odwoływane,
 • wszystkie zajęcia, które nie mają wyznaczonego prowadzącego na dzień zamknięcia rejestracji są odwoływane,

Jeśli potrzeba zaktualizuj diagram klas o odpowiednie klasy.

Zadanie 2.4 – diagram aktywności

Narysuj diagram aktywności obrazujące następujące scenariusz:

Student zapisuje się na zajęcia. Ma do wyboru cztery zajęcia na nadchodzący semestr. Ponadto, każdy student wskazuje na dwa alternatywne wybory zajęć w przypadku, gdy student nie może być przypisany do głównego wyboru.

Na diagramie uwzględnij obiekty. Nie zapomnij o partycjach, które powinny reprezentować system oraz studenta.  Dopuszczalne jest zdekomponowanie wybranych aktywności.

Zadanie 2.5 – diagram maszyny stanowej

Narysuj diagram maszyny stanów dla harmonogramu zajęć:

 • harmonogram pusty – przed zapisami
 • w trakcie zapisów
 • w trakcie zmian (2 tyg. po zapisaniu się)
 • zatwierdzony

Specyfikując diagram uwzględnij, o ile występują, warunki dozoru, akcje oraz wyzwalacze.

Zadanie 2.6 – diagram komponentów

Przygotuj diagram komponentów pokazujący architekturę rozwiązania. Zdefiniuj komponenty i interfejsy. Do interfejsów zdefiniuj odpowiednie operacje. Interfejsy przypisz do komponentów.

Diagram powinien zawierać:

 • System Rejestracji Zajęć – system online(przedmiot projektu), który umożliwia zapisanie się na zajęcia.
 • System Rozliczeniowy – wystawia faktury za zajecia
 • System Katalog Zajęć  – bazę katalogową zajęć, gdzie zachowane są wszystkie informacje o zajęciach
 • System powiadomień – wysyła powiadomienia

Zadanie 2.7 – diagram sekwencji

Zadanie wykonaj po przygotowaniu diagramu komponentów.

Narysuj diagram sekwencji. Wykorzystaj komponenty z zadania 2.6. Na komunikatach wykorzystaj operacje zdefiniowane w interfejsach.  W razie potrzeby zaktualizuj operacje.

 • Studenci, którzy są zapisani na zajęcia, które zostały odwołane zostają powiadomieni, że zajęcia zostały odwołane, i takie zajęcia są usuwane z harmonogramów.
 • System rejestracji (SRZ) przesyła informacje o wszystkich zapisanych studentach do Systemu Rozliczeniowego, po to, aby można było każdemu studentowi wystawić fakturę za dany semestr. Zmiany w harmonogramach są natychmiast przesyłane do Systemu Rozliczeniowego, tak, aby można było przesłać studentom zaktualizowaną fakturę za semestr.

 

powrót do kursu: Podstawy modelowania w języku UML
powrót do menu strony: do góry


Z.3 MW-Market

 

Opis sytuacji

MW Usługi Finansowe (MWUF) to organizacja zarządzania inwestycjami posiadająca 500 biur rozmieszczonych w każdym województwie. Siedziba główna organizacji znajduje się w stolicy kraju. MWUF była w 1992 roku pierwszą instytucją na rynku prowadząca obrót giełdowy w systemie online. Usługa obrotu giełdowego online przekroczyła wszelkie oczekiwania i stał się znaczącą częścią dochodów MW Usługi Finansowe (MWUF) w kolejnych 15 latach. Po tym czasie spółka miała trudności z pozyskaniem nowych klientów dla swoich usług a dotychczasowi klienci przechodzili do konkurencyjnych firm w niepokojącym tempie.

Celem jest sprawdzenie, w jaki sposób MW Usługi Finansowe (MWUF) może odzyskać swój udział w rynku i kontynuować rozwój usługi obrotu giełdowego online w ramach swojej działalności. Członkowie zarządu przeprowadzili analizę i zdecydowali, że ​​ obecnie system obrotu giełdowego wymaga wymiany.

System MW-Market pozwala swoim użytkownikom (klientom handlowym) na obrót papierami wartościowymi online, korzystając z interfejsu internetowego (istniejąca przeglądarka internetowa).

Klient zajmujący się obrotem może zalogować się do Internetu w każdym miejscu (pokój w hotelu, lotnisko itp.) Użytkownicy mogą wykonywać wszystkie podstawowe czynności związane z obrotem papierami wartościowymi:

 • otworzyć konta,
 • obracać akcjami i papierami wartościowymi
 • oraz przenosić aktywa pomiędzy kontami MW-Market.

Użytkownicy mogą również uzyskać bieżące i archiwalne informacje na temat swoich kont, między innymi dotyczące liczby posiadanych akcji, bieżącej ceny akcji i łącznej wartości rachunku.

Klienci są w stanie wykonać wiele rodzajów zleceń handlowych:

 • handel na rynku (kupno i sprzedaż po bieżących cenach rynkowych),
 • transfery z jednego funduszu inwestycyjnego do innego w ramach jednego konta
 • handel z limitem (kupno i sprzedaż po określonej cenie).

MW-Market korzysta z istniejącego Systemu Obsługi Papierów Wartościowych (SOPW – system zewnętrzny)  w celu prowadzenia transakcji papierami wartościowymi.

MW-Market umożliwia również użytkownikom przenoszenie środków pieniężnych znajdujących się na jednym koncie do lub z instytucji finansowymi takich jak banki lub dostawcy kart kredytowych przy użyciu istniejącego Systemu Finansowego (SW – system zewnętrzny).

Zwykłe ograniczenia są stosowane w przypadku:

 • sprzedaży na rynku, papiery wartościowe muszą znajdować się na koncie klienta.
 • zakupów na rynku, gotówka na zakup musi znajdować się na koncie do dnia rozliczenia.
 • przeniesienia i zakupy z konta są dozwolone tylko wtedy, gdy w momencie transakcji posiada się wystarczającą ilość środków pieniężnych na sfinansowanie transakcji na koncie.

Klienci handlowi mogą również uzyskać informacje o tym, co dzieje się na rynkach papierów wartościowych. Klient handlowy może uzyskać notowania cen i nagłówki wiadomości przez wprowadzenie symbolu handlowego (na przykład KK – przykładowy symbol tutaj reprezentujący firmę Komputerowi Konsultanci S.A.) dla określonego klienta.

System MW-Market pozyskuje bieżące i archiwalne notowania z istniejącej usługi o nazwie System “Notowanie” oraz wiadomości z istniejącego systemu System “Wiadomość”.

System musi przedstawiać państwowym organom podatkowym raport o opłaconych w danym roku podatkach. Formularze podatkowe muszą być przekazane do Izby Skarbowej a kopie wysyłane do klienta. Informacje na ten temat są również dostępne online do przeglądnięcia przez klienta.

Zbiór cech systemu (podsumowanie)

 • System korzysta z Systemu Finansowego aby umożliwić transfer funduszy między innymi instytucjami finansowymi i kontem handlowym klientów.
 • System zapewnia automatyczne raportowanie informacji podatkowych do Izby Skarbowej  i innych państwowych organów podatkowych.
 • System obsługuje najczęściej używane przeglądarki internetowe (FireFox, Chrome itp).
 • System pozwala klientowi obsługiwać wiele kont handlowych za pomocą jednego loginu.
 • System można uaktualnić w czasie rzeczywistym bez jego wyłączania (przechodzenia w stan offline).
 • Podczas uaktualnień system zachowuje wszystkie transakcje “w toku”, aby zapewnić bezbłędne działanie dla klienta.
 • System wykorzystuje  System Obsługi Papierów Wartościowych aby umożliwić handel na jakimkolwiek rynku na całym świecie.
 • System posiada stronę FAQ, która pozwala szybko i w prosty sposób odpowiedzieć na najczęstsze pytania klienta.
 • Wszystkie strony internetowe są szyfrowane przy użyciu 128-bitowego certyfikatu  SSL.
 • Wszystkie informacje osobiste i finansowe są przechowywane w osobnym systemie z bezpieczną siecią połączeń między systemami.
 • System udostępnia kompletną dokumentację “how-to”, która jest zorganizowana tak, jak historia o użyciu systemu dla określonego celu. Na przykład “Jak zrealizować zakup z limitem”.
 • System udostępnia elektroniczne i drukowane wyciągi z konta, w tym informacje o zyskach i stratach, roczne sprawozdania z przekazanego podatku dochodowego.
 • System umożliwia przelew środków pieniężnych z jednego konta handlowego klienta na inne konto.
 • System umożliwia obciążenie karty kredytowej i umieszczenie funduszy na koncie handlowym klienta.
 • System umożliwia wspólne zarządzanie środkami finansowymi.
 • System umożliwia badanie rynku akcji i alertów – notowania online, wyświetlanie wiadomości, itp.
  MW-Market współdziała z innymi systemami dla określonych zadań. Tymi systemami są:

  • System “Wiadomość”: pobieranie nagłówków wiadomości i odnoszących się do nich linków do pełnych artykułów opisujących dane przedsiębiorstwo.
  • System “Notowanie”: pobieranie bieżących i archiwalnych informacji o wycenach dla danego przedsiębiorstwa – papierów wartościowych.
  • System Finansowy: wykonywanie przelewów pieniężnych na i z kont finansowych instytucji klientów.
  • Systemu Obsługi Papierów Wartościowych (SOPW) : wykonuje transakcje papierami wartościowymi

Scenariusze działania rozwiązania

Złożenie wniosku o Konto Handlowe
Osoba może ubiegać się o nowe konto handlowe. Jeśli dana osoba nie posiada jeszcze żadnego konta handlowego, to jest ona upoważniona do bycia Nowym Klientem Handlowym. Klient handlowy z istniejącymi kontami handlowymi może tworzyć nowe konta handlowe tego samego lub innego typu.

Prowadzenie transakcji
Klienci handlujący kupują, sprzedają lub przenoszą papiery wartościowe na swoich kontach. Bezpośrednio po zakończeniu transakcji klienci handlowi otrzymują potwierdzenie transakcji rynkowej zawierające identyfikator transakcji i wyniki transakcji.

Zarządzanie portfelem
Klienci handlowi mogą zarządzać swoimi portfelami. Dozwolone transakcje obejmują przekazywanie środków pieniężnych lub innych aktywów między kontami, przeglądanie kont, konsolidację lub podział rachunków, a także przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy ich kontami MW-Market a kontami w bankach lub firmach zajmujących się kartami kredytowymi.

Pobranie notowania
Klienci handlowi otrzymują aktualne i archiwalne informacje o cenie handlowej papierów wartościowych.

Przegląd konta
Klienci handlowi otrzymują aktualne i archiwalne informacje o swoich kontach. Brokerzy mogą również korzystać z tych przypadków użycia do sprawdzania kont należących do klientów handlowych, którym pomagają w zarządzaniu ich kontami.

Rozpowszechnianie wiadomości
System MW-Market systematycznie wysyła nagłówki wiadomości i aktualne informacje o giełdzie oraz wskazówki handlowe.

Zadania

Zadanie 3.1 – diagram przypadków użycia i wymagania

 1. Zdefiniuj wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne na MW-Market
 2. Zidentyfikuj aktorów wchodzących w interakcję system
 3. Opisz minimum 3 przypadki użycia w zakresie w zakresie:
  1. Nazwa
  2. Krótki opis
  3. Warunki początkowe i końcowe
  4. Scenariusze główne i alternatywne
 4. Podłącz wymagania do zdefiniowanych przypadków użycia.

Zadanie 3.2 – diagram klas

Korzystając z diagramu klas, przygotuj model, który opisuje dane przetwarzane w systemie MW-Market

Budując ten model dodaj:

 • atrybuty
 • relacje pomiędzy klasami
 • liczebności

Model powinien swoim zakresem obejmować dane dotyczące minimum: użytkownika (handlowca), rejestru wykonanych transakcji i aktualnego portfela papierów wartościowych.

 

Zadanie 3.3 – diagram aktywności

Dla podanego scenariusza – narysuj diagram (lub diagramy) aktywności obrazujące następujące scenariusze alternatywne:

 1. Klient się loguje.
 2. Klient wybiera funkcję “Handel”.
 3. Klient wybiera konto z którego będzie robił transakcję
 4. Klient dokonuje czynności handlowej.
  1. Wybiera typ zlecenia (rynek, limit, transfer) i wpisuje informacje o transakcji.
  2. Inicjuje transakcję za pomocą Systemu Obsługi Papierów Wartościowych (SOPW).
  3. Uzyskuje wyniki transakcji  z Systemu Obsługi Papierów Wartościowych (SOPW)
 5. Klient wylogowuje się.

Alternatywne przepływy
A1 Niezidentyfikowany klient handlowy
A2 Nieupoważniony do wykonywania transakcji handowej ( z danego konta)
A3 Zakończenie transakcji w dowolnym momencie
A4 Czynność handlowa odrzucona
A5 Nie jest dostępny Systemu Obsługi Papierów Wartościowych (SOPW)
A6 Niewystarczające środku finansowe
A7 Brak konta handlowego
A8 Konto nie działa
A9 Klient realizuje więcej czynności handlowych

 

 

Zadanie 3.4 – diagram maszyny stanowej

Narysuj diagram maszyny stanów dla portfela papierów wartościowych od momentu ich zakupu do momentu ich sprzedaży.

Specyfikując diagram uwzględnij, o ile występują, warunki dozoru, akcje oraz wyzwalacze.

Zadanie 3.5 – diagram komponentów

Przygotuj diagram komponentów pokazujący architekturę rozwiązania. Zdefiniuj komponenty i interfejsy. Do interfejsów zdefiniuj odpowiednie operacje. Interfejsy przypisz do komponentów.

Zadanie 3.6 – diagram sekwencji

Zadanie wykonaj po przygotowaniu diagramu komponentów.

Narysuj diagramy sekwencji. Wykorzystaj komponenty z zadania 3.5. Na komunikatach wykorzystaj operacje zdefiniowane w interfejsach.  W razie potrzeby zaktualizuj operacje.

 • Pobranie notowania z systemu Notowań
 • Zlecenie zakupu/sprzedaży w systemie SOPW wraz ze zleceniem płatności w systemie Finansowym
 • Wyświetlenie wiadomości z systemu Wiadomości w MW-Market

Zadanie 3.7 – diagram wdrożenia

Przygotuj diagram wdrożenia, na którym zaprezentujesz architekturę fizyczną MW-Market. Architektura fizyczna powinna obejmować swoim zakresem bazę danych (np.: PostgreSql), serwer www (Apache) oraz środowisko zapasowe. Weź pod uwagę, ze baza danych oraz serwer www są na innych maszynach.

Zadanie 3.8 – diagram widoku interkacji

Przygotuj diagram widoku interakcji, na którym zaprezentujesz sekwencję działania aplikacji:

 • Wyświetlenie wiadomości z systemu Wiadomości w MW-Market
 • Pobranie notowania z systemu Notowań
 • Zlecenie zakupu/sprzedaży w systemie SOPW wraz ze zleceniem płatności w systemie Finansowym

Do zrealizowania diagramu wykorzystaj  diagramy przygotowane w zadaniu 3.6

 

powrót do kursu: Podstawy modelowania w języku UML
powrót do menu strony: do góry


Przewiń do góry