Elementy implementacji i migracji

Spis treści – Archimate 3.0

Elementy implementacji i migracji

Na stronie tej opisano następujące elementy:

Rozszerzenie ArchiMate dotyczące implementacji i migracji służy do modelowania implementacji programów transformacyjnych i projektów wspierających programy transformacyjne, zarządzania projektami oraz punktów stabilizacji i luk, wspierających migrację.

Grupa zadań (Work Package)

Grupa zadań jest zdefiniowana jako szereg działań mających na celu osiągnięcie określonego celu w założonym czasie.

Grupa zadań powinna mieć ściśle określone daty rozpoczęcia i zakończenia, a także jasno zdefiniowane cele lub rezultaty do osiągnięcia. Koncepcja grupy zadań może zostać wykorzystana do modelowania projektów, a także podprojektów i konkretnych zadań w projekcie, programów (skoordynowanego zestawu projektów) lub portfela projektów.

Grupa zadań – notacja

Model poniżej prezentuje przykład zastosowania grupy zadań. Za pomocą grupy zadań Racjonalizowanie portfela aplikacji został zamodelowany program, składający się z dwóch projektów, które są wywoływane sekwencyjnie. Pierwszy projekt dotyczy integracji systemów wykorzystywanych przez zaplecze firmy (z wyłączeniem systemu CRM). Drugi projekt dotyczy integracji systemów CRM w obrębie korporacji.

Przykład użycia grupy zadań

Produkt (Deliverable)

Produkt jest zdefiniowany jako jasno określony rezultat grupy zadań.

Produkty są rezultatem grupy zadań. Produkt może mieć różną formę, np. może to być raport, dokument, usługa, oprogramowanie, produkt fizyczny, itp. Produkt może także być nienamacalny, taki jak np. zmiana w organizacji. Produktem może być także implementacja całości architektury lub jej części.

Produkt – notacja

W PRINCE2 produkty prowadzą rolę wiodącą w projekcie. Ogólny rezultat projektu opisany jest za pomocą „opisu produktu projektu”, który zawiera hierarchiczną dekompozycję tego produktu na produkty podrzędne, tworząc Strukturę Podziału Produktu. Przykład podziału produktu Zintegrowany system informatyczny zapleczazostał przedstawiony na modelu poniżej.

Przykład użycia produktu

Stan (Plateau)

Poziom ustabilizowany jest zdefiniowany jako relatywnie stabilny stan architektury, który występuje przez pewien określony przedział czasowy.

Dla każdej fazy B, C i D TOGAF ADM tworzona jest Architektura istniejąca (opisująca bieżący stan architektury) oraz Architektura przyszła (opisująca stan przyszły/docelowy architektury ). W fazie E (Możliwości i rozwiązania) zdefiniowana jest Architektura przejściowa pokazująca przedsiębiorstwo w stopniowych stanach odzwierciedlających okresy przejścia między Architekturą istniejącą i Architekturą przyszłą. Architektura przejściowa jest używana do grupowania indywidualnych grup zadań i projektów w zarządzane portfele i programy, tak aby prezentowały osiągane wartości biznesowe na każdym etapie transformacji. Koncepcja stanu została wprowadzona aby umożliwić zamodelowanie architektur przejściowych.

Stan – notacja

W przykładzie poniżej została przedstawiona koncepcja użycia stanu modelująca migrację z Architektury istniejącej do Architektury przyszłej, definiująca Architektury przejściowe. Na modelu została przedstawiona także możliwość wystąpienia alternatywnych wersji dla Architektury przejściowej.

Przykład użycia stanu

Luka (Gap)

Luka jest zdefiniowana jako wynik analizy różnicy pomiędzy dwoma stanami.

Termin luka używany jest w kontekście analizy luk, w której definiowane są różnice pomiędzy Architekturą istniejącą a Architekturą docelową w fazach B, C i D TOGAF ADM. Luka dostarcza później ważnych informacji wejściowych do planowania implementacji i migracji. Elementy luk łączone są z poziomami ustabilizowania określającymi Architekturę istniejącą, Architekturę docelową oraz Architekturę przejścia i reprezentuje różnicę pomiędzy tymi architekturami.

Luka – notacja

Na modelu poniżej została przedstawiona luka pomiędzy Architekturą istniejącą i docelową, pokazująca różnice występujące pomiędzy poszczególnymi stanami.

Przykład użycia luki

Zdarzenie implementacji (Implementation Event)

Zdarzenie implementacji opisuje zmianę stanu związaną z wdrożeniem lub migracją.

Realizacja pakietów pracy mogą być wyzwalane lub przerwane przez zdarzenia implementacji.

Zdarzenie implementacji – notacja

Na modelu poniżej została przedstawiona sekwencja zdarzeń implementacji, które poprzez grupy zadań pozwalają na osiągnięcie Architektury przejściowej oraz architektury docelowej.

Przykład użycia zdarzenia implementacji

 

Przykładowe perspektywy (punkty widzenia)

Punkt widzenia projektów

Podstawowym wykorzystaniem punktu widzenia projektów jest zamodelowanie zarządzania zmianą w architekturze.

Przykład modelu dla punktu widzenia projektów

Punkt widzenia migracji

Punkt widzenia migracji wiąże modele i koncepcje, które mogą zostać wykorzystane do opisu przejścia z bieżącej architektury do architektury docelowej.

Przykład modelu dla punktu widzenia migracji

Punkt widzenia implementacji i migracji

Punkt widzenia implementacji i migracji może zostać wykorzystany do przypisania programów i projektów do wydzielonej części architektury, którą implementują. Ten punkt widzenia pozwala na modelowania obszaru programów, projektów, działań projektowych w zakresie poziomów stabilizacji, które realizują lub indywidualnych elementów architektury, z którymi są związane.

Przykład modelu dla punktu widzenia implementacji i migracji

Spis treści – Archimate 3.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top