Zasady pracy

1. Kwalifikacje
 • Staram się jak najlepiej wykonywać swoją pracę z Klientem.
 • Staram się być na bieżąco w kwestii nowych praktyk biznesowych, technologii, wymogów prawnych i standardów związanych ze swoją pracą.
 • Dbam o rozwój i rozszerzanie swoich umiejętności poprzez lekturę, kontakty i szkolenia.
 • Mam świadomość swoich umiejętności, mocnych stron oraz ograniczeń.
 • Przyjmuję taką pracę, która w moim mniemaniu będzie wykonalna w ramach moich kompetencji.
2. Szacunek dla Klientów
 • Szanuję prawo innych osób do posiadania odmiennych przekonań i poglądów. Nie podejmuję prób przekonania innych co do wyższości swoich własnych przekonań, wartości lub poglądów.
 • Nie dyskryminuję Klienta pod żadnym względem.
 • Nie wykorzystuję Klienta w sferze osobistej, finansowej czy też seksualnej.
 • Szanuję treść wszelkich umów i dotrzymuję obietnic danych Klientowi.
3. Generalne zasady
 • Szanuję prawa innych odnośnie praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów. W stosownym miejscu należy podkreślać wkład poczyniony przez inne osoby.
 • Nie angażuję się dobrowolnie w żadne działania, które mogą zagrozić dobremu imieniu Klienta lub mojemu. Jeśli dowiem
  się o nadużyciu bądź nadinterpretacji związanej ze swoja pracą, podejmę rozsądne kroki w celu korekty zaistniałej sytuacji.
4. Tajność i konflikt interesów
 • Zachowuję w tajemnicy materiały uzyskane od Klienta, z wyjątkiem sytuacji uzyskania pełnomocnictwa od Klienta, wymogu prawa, lub z innej ważnej przyczyny, takiej jak nieuchronne wyrządzenie szkody osobom trzecim.
  Wspomniane materiały mogą być omawiane podczas sesji w cztery oczy, lub przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, tzn. telefon, komputer, poczta głosowa.
 • O ile to możliwe nie podejmuję zobowiązań zawodowych, gdy wcześniej zaistniałe relacje mogą powodować konflikt
  interesów.  Jeśli taki konflikt ma miejsce dokładam wszelkich starań, aby konflikt załagodzić w ramach wyznaczonych przez etykę i
  standardy.
 • Mogę wykorzystać materiały Klienta w szkoleniu bądź publikacjach, pod warunkiem, że z materiały nie zawierają danych Klienta.
 • Ujawniam Klientowi wysokość wszelkiego wynagrodzenia, które otrzymuję od osób trzecich w wyniku konsultacji, bądź porad
  udzielanych w sprawach dotyczących Klienta.
 • Jeżeli jest to stosowne z zawodowego punktu widzenia, mogę podejmować współpracę z innymi podmiotami celem udzielenia pomocy Klientowi, zawsze jednak za zgodą Klienta.
 • Kiedy jestem poproszony o świadczenie usług na rzecz osoby lub organizacji na wniosek osoby trzeciej, staram się skrupulatnie ocenić związek pomiędzy dwoma wspomnianymi podmiotami i ustalić, czy nie zachodzi konflikt interesów odnośnie odmiennych
  ról, jakie mam spełniać  lub zagadnień związanych z zachowaniem tajemnic biznesowych.

5. Feedback i postępy

 • Podejmuję racjonalne kroki w celu zbadania postępów poczynionych przez Klienta. W przypadku braku spodziewanych efektów pracy ze strony Klienta, dążę do spotkania w celu otwartego przedyskutowania tej kwestii.
 • Tworzę i zachowuję dokumentację zawierającą przebieg swojej pracy z Klientami celem spełnienia wymagań zawodowych i prawnych.
 • Gdy zajdzie potrzeba odsyłam Klienta do innych profesjonalistów, takich jak doradca, terapeuta lub lekarz, kiedy dowiedzą się o problemie, który wymaga szczególnego potraktowania.
 • Dbam o unikanie niebezpieczeństwa lub szkód, które mogą ?sprowadzić? na siebie, Klientów bądź inne osoby podczas swojej pracy.
 • W przypadku pojawienia się przeszkód w prowadzeniu prac podejmuję stosowne wysiłki w celu ustalenia nowych warunków z Klientem. Jeśli zakłócenia w pracy okażą się długotrwałe, może to się wiązać z przydzieleniem Klientowi innego tymczasowego trenera lub konsultanta.
 • Relacja trener lub konsultant zostaje zakończona z chwilą wygaśnięcia umowy między mną a Klientem, zwykle pod koniec ważności wcześniej zapłaconego kontraktu.
6. Wynagrodzenie
 • Jasno doprecyzowuję Klientowi kwestie logistyki, wynagrodzenia i terminów związanych ze swoją pracą.
 • Mogę żądać wynagrodzenia na dowolnym poziomie. Podaję  je do wiadomości podczas trwania prac tak szybko, jak to możliwe.
 • Jeśli wystąpi problem z wypłatą wynagrodzenia,  zawczasu podejmuję kroki celem wyjaśnienia problemu i ustalenia z Klientem sposobu dalszego postępowania. Jeśli Klient nie zapłaci ustalonego wynagrodzenia, mogę starać się o uzyskanie go na drodze sądowej.

zasady oparte o International Coaching Community

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top