Dokumentacja wymagań w oparciu o przypadki użycia

Przypadki użycia służą do dokumentacji funkcjonalności systemu i bazują na dwóch wspólnie wykorzystywanych koncepcjach:

 • Diagramach przypadków użycia
 • Specyfikacjach przypadków użycia

Obiekty:

Przypadek użycia (PU): Przypadek użycia reprezentuję funkcję systemu, która reprezentuję osiągnięcie jakiegoś celu w systemie. Nazwa przypadku użycia powinna odzwierciedlać cel osiągnięty przez realizację PU.

Aktor: Aktorzy znajdują się poza granicami systemu i reprezentują ludzi i inne systemy, które wchodzą w interakcję z modelowanym systemem.

Granica systemu: Granica systemu służy do oddzielenia PU, które są częścią modelowanego systemu, od jego otoczenia (aktorów, innych systemów). Opcjonalnie nazwa granicy może zawierać nazwę modelowanego systemu.

Relacje:

Relacja pomiędzy aktorem a PU (użycia): Relacja modeluje wystąpienie interakcji pomiędzy PU a aktorami, którzy komunikują się z systemem w celu realizacji PU.

Relacja rozszerzenia (extend): Relacja rozszerzenie modeluje sytuację, w której scenariusz realizacji źródłowego przypadku użycia (PU A) może rozszerzyć scenariusz realizacji docelowego przypadku użycia (PU B). Rozszerzenie to jest wywoływane po spełnieniu warunków zawartych w scenariuszu realizacji docelowego przypadku użycia.

Relacja włączenia (include): Relacja włączenia modeluje sytuację, w której scenariusz docelowego przypadku użycia (PU B) jest włączany do scenariusza realizacji źródłowego przypadku użycia (PU A).

Przykład diagramu przypadków użycia

image

Diagramy przypadków prezentują funkcjonalność systemu z perspektywy jego otoczenia – aktorów, oraz powiązania pomiędzy tymi funkcjonalnościami. Diagramy te, poza nazwą określającą cel PU, nie dokumentują natomiast żadnych innych informacji na temat poszczególnych PU, jak na przykład przebiegu interakcji pomiędzy aktorami a przypadkami użycia, czy też warunków wymaganych do realizacji danego przypadku użycia.

Zadaniem specyfikacji przypadku użycia jest kompleksowe udokumentowanie poszczególnych przypadków użycia. Do specyfikacji przypadku użycia należy skorzystać z przyjętego w projekcie szablonu, który zapewni, że żadne wymagane informacje nie zostaną pominięte.

Najczęściej szablony specyfikacji przypadków użycia wykorzystują tabele, w których poszczególne wiersze reprezentują sekcję dotyczącą określonego typu informacji na temat opisywanego PU.

Specyfikacja przypadku użycia powinna zawierać następujące sekcje:

 • Oznaczenie: Unikalny identyfikator przypadku użycia
 • Nazwa: Unikalna nazwa PU określająca jego cel
 • Autorzy: Nazwy autorów zaangażowanych w opis PU
 • Priorytet: Nadana ranga dla PU
 • Krytyczność: Określa jak wiele szkody może wyrządzić niepowodzenia realizacji PU
 • Źródło: Oznaczenie źródła, z którego powodzi PU (np. interesariusz, dokument, system)
 • Osoba odpowiedzialna: Interesariusz, który jest odpowiedzialny za dany PU
 • Opis: Krótki opis PU
 • Wyzwalacze: Nazwa zdarzenia, która powoduje uruchomienie PU
 • Aktorzy: Lista aktorów, którzy wchodzą w interakcję z danym PU
 • Warunki wstępne: Lista warunków, które muszą być spełnione aby PU mógł być uruchomiony
 • Warunki końcowe: Lista stanów systemu jakie muszą być osiągnięte po poprawnym wykonaniu scenariusza głównego PU
 • Rezultat: Opis rezultatów jakie są osiągane podczas realizacji PU
 • Główny scenariusz: Opis scenariusza głównego określającego ścieżkę wykonania PU
 • Scenariusze alternatywne: Opis scenariuszy alternatywnych określających oraz zdarzeń powodujących przejście do realizacji scenariusza alternatywnego
 • Scenariusze wyjątków: Opis scenariuszy dla wyjątków oraz zdarzeń powodujących przejście do realizacji scenariusza wyjątku
 • Wymagania jakościowe: Odsyłacze do wymagań jakościowych, które dotyczą opisywanego PU

 

Przykład opisu przypadku użycia zamieszczam poniżej:

image

image

image

 

Do specyfikacji przypadków użycia używam oczywiście Enterprise Architect’a.

Tekst zainspirowany książką: Klaus Pohl, Chris Rupp „Requirements engineering fundamentals : a study guide for the Certified Professional for Requirements Engineering exam : foundation level”, IREB compliant Wydawnictwo: Rocky Nook Inc, 2011

Podobne wpisy

 • Negocjacja i walidacja wymagań Po wakacyjnej przerwie wznawiam cykl artykułów dotyczących inżynierii wymagań. Tak jak przed wakacjami teksty będą pojawiać się co środę. Walidacja i negocjacja wymagań służą przede […]
 • Konstrukcja wymagań z zastosowaniem szablonów Zastosowanie szablonów wymagań zapewnia proste i zrozumiałe podejście do dokumentowania wymagań w języku naturalny redukując niepożądane skutki jego użycia.  Szablony wymagań […]
 • Perspektywy wymagań Wymagania na system specyfikują system z różnych perspektyw. Z moich doświadczeń wynika, że warto jest dokumentować wymagania z trzech perspektyw. Perspektywa danych: W tej pespektywie […]
 • Techniki akwizycji wymagań cz.1 Techniki akwizycji wymagań mają na celu wspieranie inżynierów wymagań w procesie akwizycji, aby mogli dostarczyć jak najbardziej kompletne i zrozumiałe wymagania. Wybór odpowiedniej […]
 • Wymagania na system – kontekst i granica systemu Do głównych zadań inżynierii wymagań należy m.in. akwizycja i dokumentacja wymagań na system. Aby tego dokonać należy zidentyfikować te części świata rzeczywistego, które będą miały wpływ […]
Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry