Rys historyczny TOGAF

Historia

Opracowana przez Open Group w 1995, oparta na TAFIM, opracowanego przez DoD.

Wersja 8 TOGAF jest zbiorem ulepszonej struktury prezentowanej przez wersję 7 TOGAF. Wersja 8 używa tej samej metody do rozwoju architektur informatycznych, ze szczególnym naciskiem na architektury techniczne. Aczkolwiek, wersja 8 stosuje metodę architektoniczną dla innych domen w odniesieniu do całej architektury przedsiębiorstwa, to jest; architektury biznesu, architektury danych, architektury aplikacji i architektury technicznej.

Cel

TOGAF ma na celu dostarczenie praktycznej, łatwo dostępnej standardowej, przemysłowej metody projektowania architektury przedsiębiorstwa, wspierającej powiązane z tym zasoby biorące udział w procesie. TOGAF jest wspierany przez konsultantów różnych architektów, i jest wystarczającym narzędziem do organizacji lub adaptacji metody rozwoju architektury przedsiębiorstwa, która może być stosowana także z innymi strukturami.

TOGAF skupia się na kluczowych aplikacjach biznesowych, które używają otwartych bloków budujących. Struktura wciela w życie koncept kontynuacji architektury przedsiębiorstwa (opisane w części 3), celem odzwierciedlenia poszczególnych poziomów abstrakcji w procesie architektury przedsiębiorstwa. TOGAF wprowadza kontekst do użycia w wielu strukturach, modelach i zasobach architektury w połączeniu z metodą rozbudowy architektury TOGAF.

Zakres

Zakres zastosowania TOGAF – każda organizacja, w której:

– produkty i usługi są domenami w biznesie i przemyśle,

– infrastruktura techniczna jest oparta na otwartych systemach budowy,

– definicja architektury przedsiębiorstwa zawiera:

– architekturę procesu biznesowego,

– architekturę aplikacji,

– architekturę danych,

– architekturę technologiczną.

Zasady

TOGAF nie skupia się szczególnie na przedstawianiu praw dotyczących tworzenia architektury, ale wyjaśnia reguły rozwijania tych praw w prawidłowy sposób. Prawa mogą być określane na trzech poziomach:

– prawa przedsiębiorcze; do wspierania procesu podejmowania decyzji biznesowych w całym obszarze przedsiębiorstwa,

– prawa informatyczne; używane w zasobach informatycznych w całym obszarze przedsiębiorstwa,

– prawa architektury; zarządzające procesem rozwoju architektury i wdrażania architektury.

Na prawa architektury mają wpływ: cele i zamierzenia przedsiębiorstwa, inicjatywy strategiczne, ograniczenia zewnętrzne takie jak czynniki rynkowe, obecne systemy, stosowane w przedsiębiorstwie technologie oraz trendy przemysłowe.

Prawidłowy zbiór praw, może być określony poprzez pięć kryteriów jakościowych:

– Zrozumiałość. Intencja prawa jest jasna i jednoznaczna, pozwala to na uniknięcie nieprawidłowych decyzji.

– Odporność. Możliwość dokonywania spójnych decyzji w kompleksowych, potencjalnie kontrowersyjnych sytuacjach, oraz zdolność do tworzenia polityki wspierającej i standardów.

– Kompletność. Ścisłe dopasowanie do jednej reguły nie może współgrać z dopasowaniem do drugiej.

– Stabilność. Reguła nie powinna mieć ważności długi czas, ale proces nowelizacji powinien być ustawiony po wstępnej ratyfikacji.

Struktura

TOGAF składa się z trzech głównych części:

Metoda rozwoju architektury TOGAF (ADM), objaśniająca jak osiągnąć specyficzną architekturę organizacji przedsiębiorstwa, która odpowiada wymaganiom biznesu. ADM dostarcza:

– niezawodnego, udowodnionego sposobu rozwoju architektury,

– wizję architektury, umożliwiającą architektom komunikację w zakresie pomysłów.

– linki do praktycznych badań,

– wskazówki dotyczące doboru narzędzi potrzebnych do rozwijania architektury,

Ciągłość architektury przedsiębiorstwa, która jest systematyczna dla wszystkich zasobów architektury, zarówno dla tych w obszarze przedsiębiorstwa, jak i całego przemysłu informatycznego, które przedsiębiorstwo może brać pod uwagę, podczas rozwoju architektury. W poszczególnych miejscach w obszarze TOGAF ADM, aktywują się przypomnienia do wskazywania, które zasoby architektury z kontynuacji przedsiębiorstwa mogą być właściwe do ponownego zastosowania. TOGAF zapewnia dwa modele odniesienia, które mogą stanowić początek kontynuacji przedsiębiorstwa:

Architektura podstaw TOGAF, architektura ogólnych usług i funkcji, która stanowi fundament, na którym poszczególne architektury mogą zostać zbudowane. W skład architektury podstaw wchodzą:

– Techniczny model odniesienia TOGAF (TRM), zaopatrujący w model i taksonomię ogólnych platform usługowych,

– Bazę informacyjną standardów TOGAF (SIB), dostarczającą modelu standardów otwartego przemysłu, które mogą być użyte do określenia poszczególnych usług i innych komponentów architektury przedsiębiorstwa,

– Model infrastruktury zintegrowanej informacji, który stanowi bazę architektury podstaw TOGAF, i który ma na celu pomagać w projektowaniu architektury wspierającej i umożliwiającej wizję nieograniczonego przepływu informacji.

Baza zasobów TOGAF jest zbiorem zasobów takich jak: wskazówki, wzory i informacje wspierające, które pomagają architektowi w stosowaniu ADM.

Przedsiębiorstwa szeregowe

TOGAF rozpoznaje potrzeby wielu architektur w obszarze przedsiębiorstwa. Architektury te reprezentują postęp, z logicznego do fizycznego, poziomego do pionowego, ogólnego do specyficznego i ogólną taksonomię. Szeregowość daje wiele korzyści:

– Szeregowość przedsiębiorstwa stanowi wsparcie w komunikacji i zrozumieniu, w obszarze przedsiębiorstwa, pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami sprzedażowymi. Zdarzają się nieporozumienia podczas dyskusji na temat architektury, ale spowodowane są one odniesieniami do różnych punktów ciągłości architektury, w tym samym czasie, bez zdawania sobie z tego sprawy.

– Architektury są oparte na kontekście, na przykład, istnieją architektury, które są specyficzne dla poszczególnych konsumentów, przemysłów, podsystemów, produktów i usług. Architektury wymagają spójnego języka, aby efektywnie komunikować się w zakresie różnic w architekturach. Język jest szczególnie istotny przy systemach inżynieryjnych i użyciu produktów COTS. Ciągłość dostarcza spójnego języka;

– Ciągłość oznacza systematyczność w klasyfikowaniu zasobów architektury oraz pomoc w organizowaniu zasobów rozwiązań wielokrotnego użytku.

Ciągłość jednoczy dwie części: ciągłość architektury i ciągłość rozwiązań.

Ciągłość architektury zapewnia spójny sposób do definiowania i zrozumienia ogólnych zasad, prezentacji i powiązań w systemie informatycznym. Ciągłość architektury klasyfikuje zasoby architektury wielokrotnego użytku i jest bezpośrednio wspierana przez ciągłość rozwiązań. Związek ten jest przedstawiony na rysunku i pokazuje, jak różne architektury rozciągają się poprzez szeregowość, od architektury podstaw jak np. TOGAF, poprzez architektury wspólnych systemów i architektury przemysłowe, aż do indywidualnych architektur twojego przedsiębiorstwa.

Strzałki na następnym obrazie reprezentują dwukierunkowe relacje pomiędzy różnymi architekturami. Strzałki skierowane na lewo, skupiają się na potrzebach przedsiębiorstwa i wymaganiach biznesu, podczas, gdy strzałki skierowane w prawo ukazują architektoniczne komponenty wspierania i bloki budowania. Architekt, często będzie szukał na lewo od ciągłości, celem znalezienia elementów wielokrotnego użytku w architekturze.

Baza zasobów TOGAF

Baza zasobów zawiera przykładowe wzory i procedury, które zapewniają początek rozwijania architektury. Kolekcja tych materiałów zawiera:

– wskazówki do ustanawiania i obsługi architektury przedsiębiorstwa,

– wskazówki do ustalenia zgodności projektu z architekturą,

– wskazówki do definiowania i użycia architektury,

– zasady użycia i wdrożenia zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie,

– wskazówki dotyczące poglądów i wizji, które są zawarte w modelach architektury,

– częściowy przykład ilustrujący bloki budowy architektury,

– zestaw poglądów funkcyjnych razem ze strukturą biznesu przedsiębiorstwa,

– metodę czerpania wymagań biznesowych dla architektury oraz wymagań technicznych,

– praktyczne przykłady TOGAF w użyciu,

– definicje terminów kluczowych,

– przygotowania do efektywnego sterowania procesami informatycznymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

– inne struktury architektury oraz ich relacje z TOGAF,

– strategie do zapewnienia łącza architektury z wymaganiami,

– narzędzia i techniki pomocne w używaniu TOGAF,

– oznaczanie TOGAF ADM w strukturze Zachman.

Baza informacji standardów Open Group (SIB) jest bazą danych zawierającą fakty i wskazówki dotyczące standardów systemu. Standardy, do których odnosi się baza pochodzą z wielu źródeł: standardy formalne jak ISO czy IEEE, autoryzowane standardy jak Internet Society, oraz inne, takie jak; W3C, OMG.

SIB ma trzy główne zastosowania:

– Rozwijanie architektury. Dla organizacji jest to tworzenie architektury dla systemów informatycznych, SIB jest cennym źródłem informacji o standardach, które mogą być użyte do wypełniania architektury.

– Zakup. Organizacja, która planuje dokonanie zakupu, może użyć SIB do upewnienia się czy zakup spełnia wymogi techniczne, gwarantując jednocześnie zgodność.

– Informacje ogólne. SIB może być źródłem informacji o powiązanych standardach informatycznych do użytku dla wszystkich w każdym czasie. Standardy spisane w różnych tabelach są wszystkimi standardami Open Group. Standardy aprobowane przez Open Group są odpowiednie dla specyfikacji i zakupu architektury.

Zapisy w SIB są połączone z innymi bazami danych i źródłami informacji Open Group, zwłaszcza te, powiązane ze standardami i rejestrem produktów. Tam gdzie trzeba, SIB może zostać także powiązany ze stronami internetowymi, czyli z organizacjami standardowymi. W ten sposób, SIB zaopatruje architekta w furtkę do unikalnych zbiorów narzędzi do określania standardów, które architektura jest zobligowana sprawdzić pod względem dostępności na rynku produktów gwarantowanych celem potwierdzenia zgodności z tymi standardami.

Wsparcie TOGAF

Open Group wprowadziła program certyfikujący dla następujących narzędzi:

– Narzędzia architektury, które wspierają TOGAF, celem zapewnienia, że znaczenie zgodności z TOGAF jest jasne i zrozumiałe oraz, że TOGAF ADM jest wspierany przez różne narzędzia architektury,

– Kursy treningowe, które instruują w obsłudze TOGAF 7; plan kursu pokrywa wszystkie niezbędne elementy TOGAF i ADM,

– Architekci przeszkoleni w obsłudze TOGAF są wyposażeni w dogłębną wiedzę i całkowicie rozumieją proces działania programu. Jeżeli aktualizują swoją wiedzę o TOGAF, to dostarczają profesjonalnych usług w zakresie jego obsługi.

– Profesjonalna obsługa wsparcia TOGAF oferowana, aby organizacje, które oferują takie usługi, przestrzegali zatwierdzonego trybu praktyki, a architekci byli odpowiednio przeszkoleni do oferowania tego typu usług.

Technorati Tagi: architektura korporacyjna
Podobne wpisy
Architektura korporacyjna

Pojęcie architektury korporacyjnej (ang. enterprise architecture )  zaczyna funkcjonować w świadomości coraz to większej liczby firm. Firmy te dostrzegły potrzebę więcej

Architektura korporacyjna – zalety

Budowa modelu architektury biznesowej w dużym uproszczeniu polega na następujących etapach: Określenie strategicznych celów organizacji Budowa modelu biznesu na wysokim więcej

DoDAF

Historia W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wspólne i wielonarodowe operacje wojskowe, DoD stał się bardziej dostosowany do potrzeb standardowego więcej

Architektura korporacyjna – dlaczego?

Wejście w architekturę korporacyjną to w dzisiejszej dobie  konieczność dla nowoczesnych organizacji. Celowo piszę “wejście” bo architektura korporacyjna to przede więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top