Rys historyczny TOGAF

Historia

Opracowana przez Open Group w 1995, oparta na TAFIM, opracowanego przez DoD.

Wersja 8 TOGAF jest zbiorem ulepszonej struktury prezentowanej przez wersję 7 TOGAF. Wersja 8 używa tej samej metody do rozwoju architektur informatycznych, ze szczególnym naciskiem na architektury techniczne. Aczkolwiek, wersja 8 stosuje metodę architektoniczną dla innych domen w odniesieniu do całej architektury przedsiębiorstwa, to jest; architektury biznesu, architektury danych, architektury aplikacji i architektury technicznej.

Cel

TOGAF ma na celu dostarczenie praktycznej, łatwo dostępnej standardowej, przemysłowej metody projektowania architektury przedsiębiorstwa, wspierającej powiązane z tym zasoby biorące udział w procesie. TOGAF jest wspierany przez konsultantów różnych architektów, i jest wystarczającym narzędziem do organizacji lub adaptacji metody rozwoju architektury przedsiębiorstwa, która może być stosowana także z innymi strukturami.

TOGAF skupia się na kluczowych aplikacjach biznesowych, które używają otwartych bloków budujących. Struktura wciela w życie koncept kontynuacji architektury przedsiębiorstwa (opisane w części 3), celem odzwierciedlenia poszczególnych poziomów abstrakcji w procesie architektury przedsiębiorstwa. TOGAF wprowadza kontekst do użycia w wielu strukturach, modelach i zasobach architektury w połączeniu z metodą rozbudowy architektury TOGAF.

Zakres

Zakres zastosowania TOGAF – każda organizacja, w której:

– produkty i usługi są domenami w biznesie i przemyśle,

– infrastruktura techniczna jest oparta na otwartych systemach budowy,

– definicja architektury przedsiębiorstwa zawiera:

– architekturę procesu biznesowego,

– architekturę aplikacji,

– architekturę danych,

– architekturę technologiczną.

Zasady

TOGAF nie skupia się szczególnie na przedstawianiu praw dotyczących tworzenia architektury, ale wyjaśnia reguły rozwijania tych praw w prawidłowy sposób. Prawa mogą być określane na trzech poziomach:

– prawa przedsiębiorcze; do wspierania procesu podejmowania decyzji biznesowych w całym obszarze przedsiębiorstwa,

– prawa informatyczne; używane w zasobach informatycznych w całym obszarze przedsiębiorstwa,

– prawa architektury; zarządzające procesem rozwoju architektury i wdrażania architektury.

Na prawa architektury mają wpływ: cele i zamierzenia przedsiębiorstwa, inicjatywy strategiczne, ograniczenia zewnętrzne takie jak czynniki rynkowe, obecne systemy, stosowane w przedsiębiorstwie technologie oraz trendy przemysłowe.

Prawidłowy zbiór praw, może być określony poprzez pięć kryteriów jakościowych:

– Zrozumiałość. Intencja prawa jest jasna i jednoznaczna, pozwala to na uniknięcie nieprawidłowych decyzji.

– Odporność. Możliwość dokonywania spójnych decyzji w kompleksowych, potencjalnie kontrowersyjnych sytuacjach, oraz zdolność do tworzenia polityki wspierającej i standardów.

– Kompletność. Ścisłe dopasowanie do jednej reguły nie może współgrać z dopasowaniem do drugiej.

– Stabilność. Reguła nie powinna mieć ważności długi czas, ale proces nowelizacji powinien być ustawiony po wstępnej ratyfikacji.

Struktura

TOGAF składa się z trzech głównych części:

Metoda rozwoju architektury TOGAF (ADM), objaśniająca jak osiągnąć specyficzną architekturę organizacji przedsiębiorstwa, która odpowiada wymaganiom biznesu. ADM dostarcza:

– niezawodnego, udowodnionego sposobu rozwoju architektury,

– wizję architektury, umożliwiającą architektom komunikację w zakresie pomysłów.

– linki do praktycznych badań,

– wskazówki dotyczące doboru narzędzi potrzebnych do rozwijania architektury,

Ciągłość architektury przedsiębiorstwa, która jest systematyczna dla wszystkich zasobów architektury, zarówno dla tych w obszarze przedsiębiorstwa, jak i całego przemysłu informatycznego, które przedsiębiorstwo może brać pod uwagę, podczas rozwoju architektury. W poszczególnych miejscach w obszarze TOGAF ADM, aktywują się przypomnienia do wskazywania, które zasoby architektury z kontynuacji przedsiębiorstwa mogą być właściwe do ponownego zastosowania. TOGAF zapewnia dwa modele odniesienia, które mogą stanowić początek kontynuacji przedsiębiorstwa:

Architektura podstaw TOGAF, architektura ogólnych usług i funkcji, która stanowi fundament, na którym poszczególne architektury mogą zostać zbudowane. W skład architektury podstaw wchodzą:

– Techniczny model odniesienia TOGAF (TRM), zaopatrujący w model i taksonomię ogólnych platform usługowych,

– Bazę informacyjną standardów TOGAF (SIB), dostarczającą modelu standardów otwartego przemysłu, które mogą być użyte do określenia poszczególnych usług i innych komponentów architektury przedsiębiorstwa,

– Model infrastruktury zintegrowanej informacji, który stanowi bazę architektury podstaw TOGAF, i który ma na celu pomagać w projektowaniu architektury wspierającej i umożliwiającej wizję nieograniczonego przepływu informacji.

Baza zasobów TOGAF jest zbiorem zasobów takich jak: wskazówki, wzory i informacje wspierające, które pomagają architektowi w stosowaniu ADM.

Przedsiębiorstwa szeregowe

TOGAF rozpoznaje potrzeby wielu architektur w obszarze przedsiębiorstwa. Architektury te reprezentują postęp, z logicznego do fizycznego, poziomego do pionowego, ogólnego do specyficznego i ogólną taksonomię. Szeregowość daje wiele korzyści:

– Szeregowość przedsiębiorstwa stanowi wsparcie w komunikacji i zrozumieniu, w obszarze przedsiębiorstwa, pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami sprzedażowymi. Zdarzają się nieporozumienia podczas dyskusji na temat architektury, ale spowodowane są one odniesieniami do różnych punktów ciągłości architektury, w tym samym czasie, bez zdawania sobie z tego sprawy.

– Architektury są oparte na kontekście, na przykład, istnieją architektury, które są specyficzne dla poszczególnych konsumentów, przemysłów, podsystemów, produktów i usług. Architektury wymagają spójnego języka, aby efektywnie komunikować się w zakresie różnic w architekturach. Język jest szczególnie istotny przy systemach inżynieryjnych i użyciu produktów COTS. Ciągłość dostarcza spójnego języka;

– Ciągłość oznacza systematyczność w klasyfikowaniu zasobów architektury oraz pomoc w organizowaniu zasobów rozwiązań wielokrotnego użytku.

Ciągłość jednoczy dwie części: ciągłość architektury i ciągłość rozwiązań.

Ciągłość architektury zapewnia spójny sposób do definiowania i zrozumienia ogólnych zasad, prezentacji i powiązań w systemie informatycznym. Ciągłość architektury klasyfikuje zasoby architektury wielokrotnego użytku i jest bezpośrednio wspierana przez ciągłość rozwiązań. Związek ten jest przedstawiony na rysunku i pokazuje, jak różne architektury rozciągają się poprzez szeregowość, od architektury podstaw jak np. TOGAF, poprzez architektury wspólnych systemów i architektury przemysłowe, aż do indywidualnych architektur twojego przedsiębiorstwa.

Strzałki na następnym obrazie reprezentują dwukierunkowe relacje pomiędzy różnymi architekturami. Strzałki skierowane na lewo, skupiają się na potrzebach przedsiębiorstwa i wymaganiach biznesu, podczas, gdy strzałki skierowane w prawo ukazują architektoniczne komponenty wspierania i bloki budowania. Architekt, często będzie szukał na lewo od ciągłości, celem znalezienia elementów wielokrotnego użytku w architekturze.

Baza zasobów TOGAF

Baza zasobów zawiera przykładowe wzory i procedury, które zapewniają początek rozwijania architektury. Kolekcja tych materiałów zawiera:

– wskazówki do ustanawiania i obsługi architektury przedsiębiorstwa,

– wskazówki do ustalenia zgodności projektu z architekturą,

– wskazówki do definiowania i użycia architektury,

– zasady użycia i wdrożenia zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie,

– wskazówki dotyczące poglądów i wizji, które są zawarte w modelach architektury,

– częściowy przykład ilustrujący bloki budowy architektury,

– zestaw poglądów funkcyjnych razem ze strukturą biznesu przedsiębiorstwa,

– metodę czerpania wymagań biznesowych dla architektury oraz wymagań technicznych,

– praktyczne przykłady TOGAF w użyciu,

– definicje terminów kluczowych,

– przygotowania do efektywnego sterowania procesami informatycznymi w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

– inne struktury architektury oraz ich relacje z TOGAF,

– strategie do zapewnienia łącza architektury z wymaganiami,

– narzędzia i techniki pomocne w używaniu TOGAF,

– oznaczanie TOGAF ADM w strukturze Zachman.

Baza informacji standardów Open Group (SIB) jest bazą danych zawierającą fakty i wskazówki dotyczące standardów systemu. Standardy, do których odnosi się baza pochodzą z wielu źródeł: standardy formalne jak ISO czy IEEE, autoryzowane standardy jak Internet Society, oraz inne, takie jak; W3C, OMG.

SIB ma trzy główne zastosowania:

– Rozwijanie architektury. Dla organizacji jest to tworzenie architektury dla systemów informatycznych, SIB jest cennym źródłem informacji o standardach, które mogą być użyte do wypełniania architektury.

– Zakup. Organizacja, która planuje dokonanie zakupu, może użyć SIB do upewnienia się czy zakup spełnia wymogi techniczne, gwarantując jednocześnie zgodność.

– Informacje ogólne. SIB może być źródłem informacji o powiązanych standardach informatycznych do użytku dla wszystkich w każdym czasie. Standardy spisane w różnych tabelach są wszystkimi standardami Open Group. Standardy aprobowane przez Open Group są odpowiednie dla specyfikacji i zakupu architektury.

Zapisy w SIB są połączone z innymi bazami danych i źródłami informacji Open Group, zwłaszcza te, powiązane ze standardami i rejestrem produktów. Tam gdzie trzeba, SIB może zostać także powiązany ze stronami internetowymi, czyli z organizacjami standardowymi. W ten sposób, SIB zaopatruje architekta w furtkę do unikalnych zbiorów narzędzi do określania standardów, które architektura jest zobligowana sprawdzić pod względem dostępności na rynku produktów gwarantowanych celem potwierdzenia zgodności z tymi standardami.

Wsparcie TOGAF

Open Group wprowadziła program certyfikujący dla następujących narzędzi:

– Narzędzia architektury, które wspierają TOGAF, celem zapewnienia, że znaczenie zgodności z TOGAF jest jasne i zrozumiałe oraz, że TOGAF ADM jest wspierany przez różne narzędzia architektury,

– Kursy treningowe, które instruują w obsłudze TOGAF 7; plan kursu pokrywa wszystkie niezbędne elementy TOGAF i ADM,

– Architekci przeszkoleni w obsłudze TOGAF są wyposażeni w dogłębną wiedzę i całkowicie rozumieją proces działania programu. Jeżeli aktualizują swoją wiedzę o TOGAF, to dostarczają profesjonalnych usług w zakresie jego obsługi.

– Profesjonalna obsługa wsparcia TOGAF oferowana, aby organizacje, które oferują takie usługi, przestrzegali zatwierdzonego trybu praktyki, a architekci byli odpowiednio przeszkoleni do oferowania tego typu usług.

Technorati Tagi: architektura korporacyjna
Podobne wpisy
Enterprise Architect w 2013 roku oczami Gartnera

Śpieszę donieść, iż na blogu Andrzeja Sobczaka ArchitekturaKorporacyjna.pl pojawiła się rzeczowa analiza ostatniego raportu Gartnera dotyczą “magicznego kwadratu” dla narzędzi więcej

Architektura korporacyjna czy muszę być ekspertem IT by w niej funkcjonować?

Wśród maili pojawiło się  takie o to pytanie: Firmy szkolące z zakresu TOGAF zalecają posiadanie jakiejś wiedzy z zakresu zarządzania więcej

Jakie narzędzie do architektury korporacyjnej?

Kilka dni temu pisałem o raporcie Forrester’a (The Forrester Wave™: Enterprise Architecture Management Suites czyli ciąg dlaszy o narzędziach do więcej

Archimate objawem kryzysu wieku średniego

Wszystko wskazuje, że dopadł mnie kryzys wieku średniego. Na szczęście na razie, i oby tak zostało, dotyczy to języka modelowania. więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry