Product Owner – Właściciel Produktu

Właściciel Produktu (Product Owner) reprezentuje interesy wszystkich interesariuszy, określa cechy produktu i ustala hierarchię Product Backloga – rejestru produktu. „Osoby, które reprezentują perspektywę klienta w projekcie, odgrywają rolę Właściciela Produktu (…). Taki ktoś odpowiada za wymagania, ustala priorytety, odbiera pracę w sprintach” [4].
Właściciel Produktu odpowiada za:
  •  opracowywanie i jasne artykułowanie Celu Produktu;
  • tworzenie i jasne artykułowanie elementów Product Backlogu;
  • porządkowanie elementów Product Backlogu; oraz
  • zapewnienie przejrzystości, dostępności i zrozumienia Product Backlogu.
  • akceptuje lub odrzuca efekty pracy.
„Właściciel produktu zarządza wysiłkami produkcyjnymi w celu stworzenia produktu i wygenerowania odpowiednich korzyści. To często polega na tworzeniu wizji produktu, porządkowaniu rejestru produktu, planowaniu wydań, angażowaniu w interakcje klientów, użytkowników i innych interesariuszy, zarządzaniu budżetem, przygotowywaniu produktu do wprowadzenia na rynek, uczestnictwie w spotkaniach scrumowych oraz współpracy z zespołem. Właściciel produktu gra kluczową rolę nie tylko w powoływaniu do życia nowych produktów, ale także w zarządzaniu ich cyklem produkcyjnym. Jedna osoba odpowiedzialna za produkt w trakcie wszystkich wydań zapewnia ciągłość projektu i redukuje potrzebę przekazywania obowiązków oraz zachęca do myślenia długoterminowego. (…).
W przypadku produktów komercyjnych właściciel produktu zazwyczaj reprezentuje klienta. Prawdziwy klient przyjmuje tę rolę w sytuacji, kiedy produkt jest tworzony dla konkretnej organizacji. Może to być na przykład klient zewnętrzny, który potrzebuje nowego rozwiązania dla hurtowni danych, lub wewnętrzny (dział marketingu)…” [2].
W dużych projektach, które rozwijają bardzo złożone produkty, jeden Właściciel Produktu nie wystarczy. W takich sytuacjach dobrze jest stworzyć oddzielny zespół właścicieli, który miałby określoną hierarchię i strukturę. Nie ma tutaj jednego sprawdzonego przepisu, który można by było zastosować w każdej firmie. Sam polecam trzypoziomową strukturę grupy produktowej. Na jej czele stoi Główny Właściciel Produktu (ang. Chief Product Owner), do którego bezpośrednio raportują Liniowi Właściciele Produktu (ang. Line Product Owners), a tym z kolei podlegają Właściciele Produktu pracujący z zespołami scrumowymi.
Do podstawowych obowiązków Głównego Właściciela Produktu należą koordynacja prac całego zespołu Właścicieli Produktu, a także odpowiedzialność za ogólną wizję produktu, która powinna być systematycznie komunikowana do Właścicieli Produktu na niższych szczeblach, aż dotrze do poszczególnych zespołów scrumowych.
Dodatkowo Główny Właściciel Produktu odgrywa bardzo ważną rolę w planowaniu poszczególnych wydań produktu: ustala priorytety na poziomie tematów i epików, które później są rozbijane i planowane przez Właścicieli Produktu wspólnie z zespołami scrumowymi. (…)
Obowiązki Liniowych Właścicieli Produktu, w zależności od specyfiki danego projektu, mogą być bardzo różnie zorganizowane. Zazwyczaj koordynują oni prace Właścicieli Produktu, którzy im bezpośrednio podlegają, i pracują z zespołami, komunikują wizję produktu, a także rozwiązują bieżące problemy w ramach podlegających im obszarów funkcjonalnych (moduły, funkcjonalności)” [4].
Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za pierwszy z trzech czynności Scrum: Planowanie Sprintu.
Zespół Scrum przygląda sie zhierarchizowanemu Rejestrowi Produktu, oddziela pozycje o największym priorytecie i zobowiązuje się je wykonać podczas sprintu. Pozycje te stają się Rejestrem Sprintu.
Właściciel Produktu zobowiązuje się, że nie będzie obarczać zespołu nowymi wymaganiami w trakcie sprintu. Wymagania mogą być zmienione, ale tylko w ramach kolejnych sprintów.
Pisząc ten wpis korzystałem oraz umieściłem cytaty z następujących pozycji: Szczególnie polecam pozycje 1 i 4, które to moim zdaniem są bardzo dobrą literaturą. Podane linki są linkami afiliacyjnymi.
Scroll to Top