StarUML Rozdział 5.2. Modelowanie przy użyciu diagramu klas

Następujące elementy są dostępne w diagramie klas (Class Diagram)

 • Podsystem (Subsystem)
 • Pakiet (Package)
 • Klasa (Class)
 • Interfejs (Interface)
 • Lista (Enumeration)
 • Sygnał (Signal)
 • Wyjątek (Exception)
 • Port (Port)
 • Część (Part)
 • Powiązanie (Association)
 • Powiązanie Skierowane (DirectedAssociation)
 • Agregacja (Aggregation)
 • Kompozycja (Composition)
 • Generalizacja (Generalization)
 • Zależność (Dependency)
 • Realizacia (Realization)
 • Klasa Powiązań (AssociationClass)
 • Aącznik (Connector)
 • Obiekt (Object)
 • Związek (Link)

Podsystem

Semantyka

Podczas gdy pakiet jest ogólnym mechanizmem do organizowania elementów modeli, podsystem reprezentuje jednostkę behawioralną w fizycznym systemie, oraz w modelu.

Procedura Tworzenia Podsystemu

W celu utworzenia podsystemu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Subsystem].
  ch05_20
 2. A potem kliknij w miejscu gdzie podsystem ma zostać utworzony w [main window].
  ch05_2001
 3. Zostanie utworzony podsystem w diagramie klas oraz otworzy się okno podręczne. W tym oknie wpisz nazwę podsystemu.
  ch05_2002
 4. Wciśnij [Enter] aby zaakceptować działanie.
  ch05_2003

Procedury tworzenia interfejsu dostraczanego (providing interface)

W celu utworzenia interfejsu dostarczającegow podsystemie,

 1. Utwórz interfejs oraz podsystem.
  ch05_2004
 2. Kliknij [Toolbox] -> [Realization].
  ch05_2005
 3. Przeciągnij z podsystemu i upuść na interfejsie.
  ch05_2006
 4. Pomiędzy interfejsem a podsystemem, powiązanie z interfejsem dostarczanymzostanie utworzone.
  ch05_2007

Aby utworzyć interfejs oraz realizację jednocześnie,

 1. Kliknij dwukrotnie podsystem aby wyświetlić okno podręczne.
  ch05_2008
 2. Wpisz teraz tekst jak pokazano na rysunku
  ch05_2009
 3. Wciśnij [Enter], interfejs dostarczany przez podsystem zostanie utworzony.
  ch05_20010

Procedury tworzenia interfajesu wymaganego (requiring interface)

Aby utworzyć requiring interface, skorzystaj z następującej metody.

 1. Kliknij dwukrotnie podsystem. W oknie podręcznym wpisz następujący tekst.
  ch05_20011
 2. Podsystem połączy się z interfejsem jako wymagana relacja.
  ch05_20012

Procedury dodawania operacji do podsystemu

Podsystem może posiadać operacje. Aby dodać operację do podsystemu,

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu.
  ch05_20013
 2. Teraz w [collection editor], dodaj operację w zakładce [operations].
  ch05_20014
 3. Lub kliknij przycisk ch05_20015 w oknie podręcznym podsystemu.
  ch05_20016
 4. Nowa operacja zostanie utworzona.
  ch05_20017

Klasa

Semantyka

Klasa jest deskryptorem dla zbioru obiektów z podobną strukturą, behaviorem oraz relacjami.

Procedury tworzenia klass

Aby utworzyć klasę,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Class].
  ch05_20018
 2. A potem kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzona klasa w [main window].
  ch05_20019
 3. Nowa klasa zostanie utworzona w diagramie oraz otworzy się okno podręczne.
 4. W oknie podręcznym, wpisz nazwę klasy i naciśnij klawisz [Enter].
  ch05_20020

Procedury dodawania atrybutów

Istnieją trzy metody dodawania atrybutów do klasy.

 • urzywając okna podręcznego
 • używając modelu w [main window] lub [model explorer]
 • przy użyciu [collection editor]

W przypadku okna podręcznego,

 1. Kliknij dwukrotnie na klasę.
 2. Naciśnij przycisk [Add Attribute] w oknie podręcznym, teraz można dodawać atrybuty.
  ch05_20021 ch05_20022

W przypadku modelu,

 1. Wybierz klasę w [main window] lub w [model explorer].
 2. Kliknij prawym klawiszem myszy wybraną klasę, następnie [Add] -> [Attribute] menu.
  ch05_20023

W ostatnim przypadku,

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu.
  ch05_20024
 2. Lub kliknij przycisk ch05_20025 na [attributes] w oknie właściwości.
  ch05_20026
 3. Będąc w zakładce [attribute] w [collection editor], można dodawać atrybuty używając przycisku ch05_22 .
  ch05_20027

Procedury dodawania operacji

Istnieją trzy metody dodawania operacji do klasy.

 • urzywając okna podręcznego
 • używając modelu w [main window] lub [model explorer]
 • przy użyciu [collection editor]

W przypadku okna podręcznego,

 1. Kliknij dwukrotnie klasę aby otworzyć okno podręczne.
 2. Wciśnij przycik [Add Operation], aby dodawać operacje.
  ch05_20028

IW przypadku modelu, wybierz klasę w [main window] lub w [model explorer], kliknij prawym klawiszem myszy wybraną klasę, wybierz [Add] -> [Operation] menu.
ch05_20029

W ostatnim przypadku,

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu.
  ch05_20030
 2. W zakładce [operations] w [collection editor], można dodawać operacje używając przycisku ch05_20031 .
  ch05_20032

Procedury dodawania parametrów do operacji

Aby dodać parametr do operacji,

 1. Wybierz operację w [model explorer], następnie [Add] -> [Parameter] menu, nowy parametr zostanie dodany.
  ch05_20033
 2. Lub wybierz operację w [model explorer], następnie [Collection Editor…] menu.
  ch05_20034
 3. Albo kliknij ch05_20035 w [Parameters] w oknie właściwości.
  ch05_20036
 4. W zakładce [Parameters] w [collection editor], można dodawać parametry przy pomocy przycisku ch05_20037 .
  ch05_20038

Procedury dodawania wyjątków do operacji:

Przed rozpoczęciem, musi istnieć co najmniej jeden wyjątek. Aby to zrobić zobacz "Procedury tworzenia sygnałów" lub "Procedury tworzenia wyjątków".

 1. Kliknij przycisk ch05_20039 w [RaisedSignals] w oknie właściwości.
  ch05_20040
 2. W zakładce [Raised Signals] w [collection editor], można dodawać wyjątki używając przycisku ch05_20041 .
  ch05_20042
 3. W oknie [Select a Signal], wybierz sygnał lub wyjątek wywoływany przez operację i kliknij [OK] .
  ch05_20043
 4. Wynik działania będzie następujący.
  ch05_20044

Procedury przenoszenia atrybutów/operacji do innych klas.

W celu przeniesienia atrybutu lub operacji do innej klasy,

 1. Kliknij atrybut (lub operację).
  ch05_20045
 2. Przeciągnij go/ją.
  ch05_20046
 3. Upuść na innej klasie.
  ch05_20047

Procedury dodawania parametrów szablonów do klas

Istnieją dwa sposoby dodawania parametrów szablonów do klas

 • używając modelu klas w [main window] lub w [model explorer]
 • używając [collection editor]

Wybierz klasę w [main window] lub w [model explorer], kliknij prawym klawiszem myszy, wybierz [Add] -> [TemplateParameter] menu. Można teraz dodawać szablony do klas.

ch05_20048

Wybierz [Collection Editor…] menu lub kliknij przycisk ch05_20049 w [TemplateParameter] w oknie właściwości. W zakładce [TemplateParameters] w [collection editor], można dodawać parametry szablonów do klas przy pomocy przycisku ch05_20050 .

ch05_20051

Nowy parametr szablonu zostanie dodany do klasy. Rezultat będzie następujący.

ch05_20052

Procedury tworzenia portów

Aby utworzyć port,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Port].
  ch05_20053
 2. Potem kliknij klasę, w której ma zostać utworzony port w [main window].
  ch05_20054

Procedury tworzenia perspektywy poprzez przeciąganie portu.

Można utworzyć port poprzez przeciągnięcie portu z [model explorer] na główny diagram.

 1. Przeciągnij port z [model explorer].
  ch05_20055
 2. Upuść na klasie w głównym diagramie. Jeśli zostanie upuszczony nie na klasie lecz w innej części diagramu, zostanie utworzona klasa z portem.
  ch05_20056
 3. Klasa posiada port jak pokazano niżej.
  ch05_20057

Procedury tworzenia części

Aby utworzyć część,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Part].
  ch05_20058
 2. PóAoniej kliknij klasę, w której ma zostać utworzona część w [main window].
  ch05_20059

Procedury tworzenia łącznika.

W celu utworzenia łącznika,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Connector].
  ch05_20060
 2. Przeciągnij z jednej części i upuść na innej w [main window].
  ch05_20061
 3. Pomiędzy dwoma częściami zostanie utworzony łącznik.
  ch05_20062

Procedury ustawiania klas aktywnych.

W celu ustawienia klasy aktywnej,

 1. Ustaw właściwość [IsActive] na "true".
  ch05_24
 2. Klasa będzie wyglądać następująco.
  ch05_20063

Interfejs

Semantyka

Interfejs precyzuje zewnętrznie widoczne operacje klasy, komponentu, lub innego klasyfikatora (włącznie z podsystemami) bez specyfikowania struktury wewnętrznej.

Procedury tworzenia interfejsu.

Aby utworzyć interfejs,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Interface] .
  ch05_20064
 2. A następnie kliknij w miejscu gdzie zostanie utworzony interfejs w [main window]. Zostanie otwarte okno podręczne interfejsu. Wpisz teraz nazwę interfejsu.
  ch05_20065
 3. Wciśnij [Enter] . Wynik będzie następujący.
  ch05_20066

Procedury tworzenia relacji dostarczanej (providing relationship)

Aby utworzyć providing relationship,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Realization].
  ch05_20067
 2. Przeciągnij z jednej/jednego (Klasy, Portu, Części, Pakietu, Podsystemu) i upuść na interfejsie w [main window].
  ch05_20068
 3. Zostanie utworzona relacja providing interface.
  ch05_20069

Procedury tworzenia relacji wymaganej (requiring relationship)

W celu utworzenia requiring relationship,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Dependency].
  ch05_20070
 2. Przeciągnij z jednej/jednego (Klasy, Portu, Części, Pakietu, Podsystemu) i upuść na interfejsie w [main window].
  ch05_20071
 3. Zostanie utworzona relacja requiring interface.
  ch05_20072

Lista

Semantyka

An Enumeration is a user-defined data type whose instances are a set of user-specified named enumeration literals. The literals have a relative order but no algebra is defined on them.

Procedura tworzenia listy

W celu utworzenia listy,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Enumeration].
  ch05_20073
 2. PóAoniej kliknij w miejscu gdzie ma zostać utworzona lista w [main window].
  ch05_20074

Sygnał

Semantyka

Sygnał jest określeniem asynchronicznego wiadomości (komunikatu) pomiędzy instancjami. Klasyfikator jest rodzicem sygnału, z parametrami wyrażonymi jako atrybuty. Sygnał jest zawsze asynchroniczny. Sygnał jest powiązany z behawioralnymi cechami obiektów, które były jego rodzicami.

Procedura tworzenia sygnału

W celu utworzenia sygnału,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Signal].
  ch05_20075
 2. A następnie kliknij w miejscu gdzie sygnał ma zostać utworzony w [main window].
  ch05_20076

Wyjątki

Semantyka

Procedura tworzenia wyjątków

W celu utworzenia wyjątku,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Exception].
  ch05_20077
 2. A następnie kliknij w miejscu gdzie wyjątek ma zostać utworzony w [main window].
  ch05_20078

Powiązanie

Semantyka

Powiązanie występuje pomiędzy dokładnie dwoma klasyfikatorami (włączając możliwość powiązania klasyfikatora z nim samym).

Procedura tworzenia powiązania

W celu utworzenia powiązania,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Association].
  ch05_20079
 2. Przeciągnij z jednego obiektu i upuść na drugim w [main window].
  ch05_20080
 3. Pomiędzy dwoma klasyfikatorami, zostanie utworzone nowe powiązanie.
  ch05_20081

Procedura dodawania kwalifikatora do powiązania.

W celu dodania klasyfikatora do powiązania,

 1. Wybierz [Collection Editor…] menu powiązania.
  ch05_20082
 2. Lub kliknij na przycisk ch05_20039 w [End.Qualifiers] w oknie właściwości.
  ch05_20083
 3. W zakładce [Qualifiers] w [collection editor], można dodawać klasyfikatory do powiązania przy pomocy przycisku ch05_20084 .
  ch05_20085
 4. Wynik będzie następujący.
  ch05_20086

Procedura tworzenia wielokrotnych klass połączonych z bieżącą klasą.

Jeśli chcesz utworzyć klasy "Dog", "Pig", "Cat" połączone z klasą "Me".

 1. Kliknij dwukrotnie klasę "Me" albo wciśnij klawisz [Enter]. W oknie podręcznym wpisz jak niżej.
  ch05_20087
 2. Zostaną utworzone trzy klasy połączone z klasą "Me".
  ch05_20088

Asocjacja skierowana (połączenie skierowane)

Procedura tworzenia połączenia skierowanego.

Procedura tworzenia połączenia skierowanego jest podobna do tworzenia połączenia.

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [DirectedAssociation].
  ch05_21
 2. Przeciągnij i upuść z jednego elementu na drugi w kierunku strzałki.
  ch05_2101
 3. Zostanie utworzone połączenie jak niżej.
  ch05_2102

Procedura zmiany połączenia na połączenie skierowane.

Aby zmienić połączenie na połączenie skierowane, Kliknij na strzałkę naprzeciw końca powiązania. W oknie podręcznym odznacz opcję "navigable" a połączenie stanie się skierowane.

ch05_2103

Procedura tworzenia elementów posiadających połączenie skierowane.

W celu utworzenia elementów posiadających połączenie skierowane,

 1. Kliknij dwukrotnie element. W oknie podręcznym, wpisz nazwę elementów posiadających połączenie skierowane po "->" i oddzielaj nazwy ",".
  ch05_2104
 2. Wciśnij [Enter], elementy posiadające połączenie z wybranym elementem zostaną utworzone i posegregowane automatycznie.
  ch05_2105

Agregacja

Procedura tworzenia agregacji

W celu utworzenia agregacji,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Aggregation].
  ch05_2106
 2. Przeciągnij z jednego elementu i upuść na drugim w [main window].
  ch05_2107
 3. Wynik jest następujący.
  ch05_2108

Procedura tworzenia agregacji z klasami.

W celu utworzenia agregacji z klasami,.

 1. Kliknij dwukrotnie aby otworzyć okno podręczne. W oknie wpisz nazwy klas połączonych agregacją z klasą bieżącą po znakach "<>-" oddzielając kolejne nazwy znakiem ",".
  ch05_2109
 2. Naciśnij klawisz [Enter] aby utworzyć klasy powiązane agregacją z wybraną klasą.
  ch05_23

Kompozycja

Procedura tworzenia kompozycji

W celu utworzenia kompozycji,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Composition].
  ch05_2301
 2. Przeciągnij z jednej klasy i upuść na innej klasie w [main window].
  ch05_2302
 3. Relacja kompozycji zostanie utworzona pomiędzy dwoma klasami.
  ch05_2303

Procedura tworzenia klasy złożonej.

W celu utworzenia klasy złożonej z wybranej klasy,

 1. Kliknij dwukrotnie aby otworzyć okno podręczne. Następnie wpisz nazwę klasy złożonej z wybranej klasy po znakach "<*>-" a nazwy oddzielaj znakiem ",".
  ch05_2304
 2. Naciśnij klawisz [Enter] aby utworzyć klasy złożone z wybranej klasy.
  ch05_2305

Generalizacja

Procedura tworzenia generalizacji

W celu utworzenia generalizacji,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Generalization].
  ch05_2306
 2. Przeciągnij z elementu potomnego na element rodzicielski w [main window].
  ch05_2307
 3. Generalizacja zostanie utworzona.
  ch05_2308

Procedura tworzenia wielu klas potomnych.

W celu utworzenia wielu klas potomnych dziedziczących po wybranej klasie,

 1. Kliknij dwukrotnie aby otworzyć okno podręczne. Następnie wpisz nazwy klas dziedziczących po wybranej klasie po "<=" i oddzielaj nazwy znakiem ",".
  ch05_2309
 2. Klasy potomne zostaną utworzone pod wybraną klasą.
  ch05_23010

Procedura tworzenia wielu klas rodzicielskich.

W celu utworzenia wielu klas rodzicielskich wybranej klasy,

 1. Kliknij dwukrotnie aby otworzyć okno podręczne. Następnie wpisz nazwy klas rodzicielskich po "=>" i oddzielaj nazwy znakiem ",".
  ch05_23011
 2. Klasy rodzicielskie zostaną utworzone ponad wybraną klasą.
  ch05_23012

Zależność

Procedura tworzenia zależności

W celu utworzenia zależności,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Dependency].
  ch05_23013
 2. Przeciągnij i upuść na elemencie w [main window] w kierunku zależności.
  ch05_23014
 3. Zależność pomiędzy klasami zostanie utworzona.
  ch05_23015

Procedura tworzenia elementu zależnego.

W celu utworzenia elementu zależnego od innego elementu,

 1. Kliknij dwukrotnie aby otworzyć okno podręczne. Następnie wpisz nazwy elementów zależnych od wybranego elementu po "–>" a nazwy oddzielaj znakiem ",".
  ch05_23016
 2. Naciśnij [Enter] aby utworzyć elementy zależne.
  ch05_23017

Realizacja

Procedura tworzenia realizacji

W celu utworzenia realizacji,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Realization].
  ch05_23018
 2. Przeciągnij i upuść na elemencie w [main window] w kierunku realizacji.
  ch05_23019
 3. Wynik jest następujący.
  ch05_23020

Klasa Powiązań

Semantyka

Klasa Powiązań jest powiązaniem ale także i klasą. Ona nie tylko łączy zbiór klasyfikatorów ale także definiuje zbiór cech, które do niej należą.

Procedura tworzenia klasy powiązań.

W celu utworzenia klasy powiązań,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [AssociationClass].
  ch05_23021
 2. Przeciągnij z powiązania i upuść na klasie powiązania w [main window].
  ch05_23022
 3. Wynik będzie następujący.
  ch05_23023

Obiekt

Semantyka

Obiekt reprezentuje konkretną instancję klasy. Posiada tożsamość oraz cechy. Podobna notacja oznacza także rolę w obrębie kolaboracji, ponieważ role posiadają charakterystykę instancjo-podobną.

Procedura tworzenia obiektu

W celu utworzenia obiektu,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Object].
  ch05_23024
 2. A następnie kliknij w miejscu gdzie obiekt zostanie utworzony w [main window].
  ch05_23025

Link

Procedura tworzenia linku

W celu utworzenia Linka,

 1. Kliknij [Toolbox] -> [Class] -> [Link].
  ch05_23026
 2. Przeciągnij z jednego obiektu i upuść na innym w [main window].
  ch05_23027
 3. Wynik będzie następujący.
  ch05_23028

Związek

Procedura ponownego połączenia do innego elementu.

W celu ponownego połączenia z elementem,

 1. Przeciągnij koniec związku.
  ch05_23029

 2. I upuść na innym elemencie.
  ch05_23030

 3. Zmieni się wtedy koniec związku.
  ch05_23031
Podobne wpisy
StarUML Rozdział 11. Interfejs użytkownika

Ta sekcja opisuje szczegółowo okna w StarUML?. Okno główne Menu Paski narzędzi Okno Dialog Box Okno podręczneRozdział nie został przetłumaczony więcej

StarUML Rozdział 10. Drukowanie

Ten rozdział opisuje zagadnienia związane z drukowaniem diagramów: ustawienia strony, różne metody drukowania diagramów, oraz podglądu druku. Ustawienia Strony Drukowanie więcej

StarUML Rozdział 9. Weryfikacja Modelu

Ten rozdział opisuje kontrolę modelu oprogramowania: metody kontroli oraz przepisy używane przy kontroli. Weryfikacja Modelu Reguły Dobrego Formułowania Weryfikacja Modelu więcej

StarUML Rozdział 8. Generowanie kodu i dokumentów

Rozdział ten opisuje podstawy generowania kodu źródłowego i dokumentów. Podstawowe założenia Generowanie przy pomocy szablonów Instalowanie i odinstalowywanie szablonów Rozdział więcej

Reklama
MODESTO - licencje Enterprise Architect
Scroll to Top